Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach

 • Poznajemy świat

  Na lekcjach geografii i przyrody poznajemy ciekawe miejsca na świecie

 • Praktyczna nauka z mikroskopem

  Poznawanie tkanek, odczynników, daje nam mikroświat w zasięgu ręki

 • Skały, prehistoria, jesteśmy ciekawi świata

  Nauka poprzez dotyk, badania, daje nam odczucia które mobilizują do zdobywania wiedzy

 • Skąd się bierze wiatr?

  Przyrządy pomocnicze zawsze są dostępne dla uczniów w czasie lekcji

 • Tablice elektroniczne - to nasza codzienność

  Wychodząc na przeciw postępowi techniki na lekcjach nie brakuje multimediów

 • Laptop, tablet, wifi?

  Nauka w praktyce, nowe technologie, na to stawiamy w codziennym rozwoju uczniów

 • Języki to okno na świat

  Nauka języków angielskiego i niemieckiego to nasze priorytety

 • Sport to zdrowie

  Na przerwach uczniowie mają do dyspozycji stoły do ping-ponga na korytarzach szkoły

 • Czytać każdy może

  Szkolna biblioteka to kilkaset pozycji książkowych do dyspozycji uczniów

 • Szkoła "Czwórka" - ponoć najlepsza jest :)

  Takie są opinie uczniów i rodziców - absolwentów naszej szkoły

Procedury obowiązujące podczas pandemii COVID- 19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach

 

Prosimy rodziców o zapoznanie się z procedurami podczas pandemii COVID-19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach

 

 

Procedury obowiązujące podczas pandemii COVID-19

w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach
zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN
dla szkół podstawowych obowiązujące od 1 września 2020 r.

 

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
 • Uczniowie klas pierwszych mogą być przyprowadzani we wrześniu do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych przestrzegając zasad: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, zachowując dystans 1,5 m oraz przestrzegając obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (osłona ust i nosa). Pozostali rodzice nie wchodzą na teren szkoły.
 • W przypadku załatwiania sprawy w sekretariacie rodzic porusza się po wyznaczonym obszarze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (dystans 1,5 m, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Każdorazowo w sekretariacie może przybywać tylko jedna osoba.
 • Zalecaną formą kontaktu rodzica/opiekuna dziecka z wychowawcą jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefonicznie, mailowo).
 • Uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym w przypadku zauważenia objawów chorobowych.
 • W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym kaszel, gorączka, uczeń zostanie skierowany do przygotowanego pomieszczenia (izolatki), a rodzic niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 • Uczniowie będą uczęszczać do szkoły o różnych godzinach. Przerwy nie zawsze będą spędzać na korytarzu.
 • W klasach I-III zajęcia będą się odbywać dwuzmianowo. W przerwach między zajęciami różnych grup sale będą dezynfekowane.
 • W szkole obowiązują ogólne zasady higieny, częste mycie rąk (m.in.: niezwłocznie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Pracownicy obsługi będą przeprowadzali w placówce systematycznie dezynfekcję sprzętów i przedmiotów znajdujących się w salach.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.
 • Przy wejściu do placówki dyżur będą pełnić pracownicy obsługi.
 • Uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Uczniowie tylko niektóre przerwy będą spędzać na korytarzu szkolnym.
 • W przestrzeni publicznej (np. korytarze) obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
 • Z sali, w której przebywa grupa, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 • Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 • W miarę możliwości uczniowie będą przebywać na świeżym powietrzu na przerwach i na zajęciach.
 • Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 • Dzieci korzystające ze świetlicy są odbierane osobnym wejściem przy świetlicy szkolnej.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy dezynfekowany jest przez nauczycieli wychowania fizycznego. Podłoga będzie myta i zdezynfekowana przez pracowników obsługi.
 • Sprzęty na placach zabaw będą dezynfekowane na bieżąco.
 • Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans co najmniej 1,5 m.
 • Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 • W placówce nie funkcjonuje źródełko wody pitej, w związku z tym uczeń powinien mieć własną wodę do picia.
 • Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godzinach: 9.45 – 12.45. Konieczny jest okres 2 dni kwarantanny dla książek.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Przed wejściem do budynku szkoły znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz zamieszczono informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 • Uczniowie i pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem. Nauczyciele pilnują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • W sytuacji przeprowadzania dezynfekcji, są przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szkole prowadzone jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet przez pracowników obsługi.
 • Rodzice oświadczają, że zapoznali się z powyższymi procedurami i zobowiązują się do ich przestrzegania.
 • Postępowanie w przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na zakażenie COVID-19 (infekcja dróg oddechowych, kaszel, gorączka)
 • Nauczyciel powiadamia (np. telefonicznie) pracownika sekretariatu o podejrzeniu choroby.
 • Pracownik informuje rodzica i odbiera ucznia z klasy i prowadzi do przygotowanego pomieszczenia (izolatki), gdzie sprawuje nad nim opiekę do momentu odbioru przez rodzica.


Stołówka w szkole

 • Posiłki wydawane będą częściej i dla mniejszych grup wg harmonogramu dostosowanego do planu lekcji w godzinach 11.30 – 14.00.
 • W miarę możliwości posiłki będą spożywane przy jednym stoliku z rówieśnikami z danej klasy.
 • Blaty stołów będą czyszczone po każdej grupie.
Poprawiono: piątek, 28, sierpień 2020 16:44
 

Informator szkolny

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 4 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice,
ul. Żeromskiego 34
tel./faks: 77 466 14 33

tel.kom. 661 917 393


e-mail: zsp4@krapkowice.pl

Sekretariat placówki:

Poniedziałek: 7.00 - 16.00

Wtorek - czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek:. 7:00 - 14:00

Praca biblioteki szkolnej:
poniedziałek - piątek
godz. 10:00 – 13:00

Świetlica szkolna:
poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 9:40 oraz
godz. 12:30 - 15:30

Pedagog szkolny:

Środa 9:50 - 12:30
Czwartek 8:55 – 10:35

Piątek 8:55 – 11:30

Dyżur pielęgniarki szkolnej:
Wtorek 8:00 – 12:00

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Realizujemy programy

 

 

 

wospur

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Polecamy

 Uczymy Ratować pobierz aplikację:

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

stat4u

Multimedia - Youtube

Przejdź na nasz kanał YouTube