Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach

 • Poznajemy świat

  Na lekcjach geografii i przyrody poznajemy ciekawe miejsca na świecie

 • Praktyczna nauka z mikroskopem

  Poznawanie tkanek, odczynników, daje nam mikroświat w zasięgu ręki

 • Skały, prehistoria, jesteśmy ciekawi świata

  Nauka poprzez dotyk, badania, daje nam odczucia które mobilizują do zdobywania wiedzy

 • Skąd się bierze wiatr?

  Przyrządy pomocnicze zawsze są dostępne dla uczniów w czasie lekcji

 • Tablice elektroniczne - to nasza codzienność

  Wychodząc na przeciw postępowi techniki na lekcjach nie brakuje multimediów

 • Laptop, tablet, wifi?

  Nauka w praktyce, nowe technologie, na to stawiamy w codziennym rozwoju uczniów

 • Języki to okno na świat

  Nauka języków angielskiego i niemieckiego to nasze priorytety

 • Sport to zdrowie

  Na przerwach uczniowie mają do dyspozycji stoły do ping-ponga na korytarzach szkoły

 • Czytać każdy może

  Szkolna biblioteka to kilkaset pozycji książkowych do dyspozycji uczniów

 • Szkoła "Czwórka" - ponoć najlepsza jest :)

  Takie są opinie uczniów i rodziców - absolwentów naszej szkoły

Historia Placówki

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krapkowicach powstała w 1966 roku, jako Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Znajduje się ona w Otmęcie, a dokładniej w dzielnicy domków jednorodzinnych. Duży napływ ludności na początku lat sześćdziesiątych spowodował, iż budowa nowej szkoły stała się koniecznością. Plany architektoniczne przewidywały także rozbudowę osiedla wokół szkoły. Zakłady miasta przeznaczyły duże fundusze na jej budowę. Istniała już wprawdzie w Otmęcie Szkoła Podstawowa Nr 3, jednak ze względu na ograniczone warunki lokalowe nie mogła zaspokoić potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty. Z inicjatywny władz miasta oraz przy pomocy finansowej głównych krapkowickich zakładów przystąpiono w 1964 roku do budowy nowej szkoły podstawowej. Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Otmęt” miały znaczący wkład w jej powstanie. Na uwagę zasługuje też fakt, iż ówczesne władze miasta i organizacje społeczne wspierały to przedsięwzięcie. Bardzo zaangażowane w sprawę powstania nowej szkoły były następujące osoby:
• przedstawiciel władz partyjnych w Krapkowicach Stefan Statkiewicz,
• przedstawiciel Miejskiej Rady Narodowej Bronisław Haraf,
• wizytator Kuratorium Okręgu Szkolnego Opolskiego Jan Czachor,
• inspektor Wydziału Oświaty w Krapkowicach Paweł Koenig,
• dyrektorzy ŚZPS „Otmęt” Władysław Piechota, Józef Śliwiński, Jerzy Wojakowski,
• sekretarz organizacji partyjnej Antoni Grelowski,
• przedstawiciele rodziców dzieci, które miały uczęszczać do nowej szkoły: Karol Magiera, Roman Radwański, Wacława Jarmolińska, Ryszard Pawliczek, Ryszard Lech, Józef Makselon.

Na pierwszą konferencję Rady Pedagogicznej, która odbyła się 30.08.1966 r. przybyli przedstawiciele Kuratorium Okręgu Szkolnego Opolskiego: wizytator Jan Czachor i podinspektor powiatu krapkowickiego mgr Jan Fazan.

1 września 1966 roku odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krapkowicach. Nadano jej imię gen. Karola Świerczewskiego. Pierwszym kierownikiem szkoły był Władysław Adamowski, pod którego kierunkiem z zapałem przystąpiło do pracy grono pedagogiczne w składzie: Józefa Bień, Maria Bujan, Genowefa Draus, Elżbieta Frej, Maria Gruchot, Helena Koteluk, Krystyna Kozłowska, Bronisława Małek, Stanisława Melnarowicz, Zygfryd Sala, Maria Serkis, Krystyna Urlik, Monika Warecka, Eryka Węgrzyk, Kazimiera Załężna, kierowniczka świetlicy Janina Wojciechowska, sekretarka, higienistka, lekarz oraz personel fizyczny.

Naukę rozpoczęło 481 uczniów. Nowo otwarty wówczas budynek posiadał 12 sal lekcyjnych, 2 klasopracownie, 2 pracownie, bibliotekę i 2 gabinety oraz świetlicę z zapleczem, salę gimnastyczną, natryski, jadalnię z kuchnią i inne pomieszczenia gospodarcze.

W pierwszym roku działalności szkoły rozpoczęły pracę liczne organizacje uczniowskie i kółka zainteresowań: Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, ZHP (Józefa Bień), SKO, LOP (Maria Serkis), LOK, PCK, PZR, TPP-R, SKS, RSJ, kółko fotograficzne, kółko filatelistyczne, zespół muzyczny, kółko recytatorskie, kółko matematyczne, kółko geograficzno-krajoznawcze, kółko „Miłośników przyrody” oraz kółko „Miłośników Warszawy”. Ruszyła szkolna biblioteka i świetlica. Współpracowano ściśle z rodzicami, odwiedzano uczniów w domach rodzinnych. Zaplanowano budowę boiska szkolnego.

W roku szkolnym 1967/68 kierownikiem szkoły był Mieczysław Loś. 51 Drużyna Harcerska im. „Białych Orłów” (szczepowa Józefa Bień) przygotowała liczne imprezy szkolne i środowiskowe: choinkę dla seniorów w Klubie Ziemi Opolskiej, akcję „Biała Zima” i inne. W tym czasie obchodzono „Dni Oświaty, Książki i Prasy”. Przeprowadzono zbiórkę funduszy na budowę Centrum Zdrowia Dziecka. „Święto Sportu Szkolnego” zorganizowano wespół ze Szkołą Podstawową Nr 3. Urządzono klasopracownie: fizyczną, biologiczną i prac ręcznych. Szkolne koło LOP, z inicjatywy i pod kierunkiem Marii Serkis, zagospodarowało teren wokół szkoły i dbało o jego wygląd. Zasadzono żywopłot, założono skwerki zieleni i klomby kwiatowe wokół szkoły oraz ukwiecono szkołę. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach: na Górę św. Anny, do Paczkowa, Wrocławia, Karpacza i Warszawy.

 

W latach 1966-1968 działał na terenie szkoły Uniwersytet dla Rodziców (wykłady – pedagogizację prowadzili pedagodzy, lekarze, prawnicy i psychologowie).

 

Rok 1968/1969 – to dalszy rozwój działalności dydaktyczno-wychowawczej placówki. Działa szkolny chór, nauczyciele prowadzą lekcje pokazowe dla uczestników konferencji rejonowej. Dni sportu szkolnego obchodzono razem ze Szkołą Podstawową Nr 3. Na szkolnej niwie rozpoczęły pracę nowe kółka: historyczne, artystyczne oraz „kroju i szycia”. Lekcje otwarte poświęcono nauczaniu problemowemu. Władze oświatowe przeprowadziły wizytację szkoły. Uzupełniono stan biblioteki o 1000 pozycji. Wycieczki krajoznawcze miały za cel Warszawę, Wisłę i Racibórz. Dzieci przebywały też na biwaku sportowym i obozie dla zuchów.

 

W roku szkolnym 1969/70 uczniowie podjęli działalność w kółku matematycznym, technicznym i fizycznym. Zaczęto organizować klasopracownie. Szczególnie aktywna była praca harcerska.

 

Lata 1970-72 to m. in. rozwój działań chóru szkolnego. W ramach kółka filatelistycznego organizowano konkursy, SKS osiągał sukcesy sportowe. Zaproponowano uczniom wycieczki pod hasłem „Poznajmy piękno ziemi opolskiej”.


W roku szkolnym 1972/73 wprowadzono w klasach V i VI 2 godziny języka francuskiego tygodniowo. SK LOP zajęło I miejsce w konkursie na terenie powiatu. Przeprowadzono też pedagogizację rodziców. Spółdzielnia Uczniowska wyróżniała się w powiecie. W kwietniu obchodzono Dzień Olimpijczyka. Do harcerstwa należało 110 uczniów.

 

Rok 1973/74 dzielił się na 2 okresy (poprzednio 3). Wprowadzono nowe oceny z zachowania. „Nauczyciel przyjacielem dzieci” tak brzmiało hasło tego roku. Realizowano zadania kolejnego harcerskiego alertu. Powstał też zespół redakcyjny gazetki szkolnej „Echo Szkoły”. Przystąpiono do „Konkursu Otwartych Szkół”. Prowadzono wzmożoną pracę samokształceniową (dyskusje, referaty, lekcje pokazowe). W tymże roku działały liczne koła zainteresowań, także zespoły uzupełniające z j. polskiego i matematyki. 45% ogółu uczniów stanowili harcerze, skupieni w siedmiu drużynach harcerskich i pięciu zuchowych (szczepową była Józefa Bień, która pełniła równocześnie funkcję Komendanta Hufca). Do znaczących zadań należały: Alert Naczelnika ZHP, Turniej Wiedzy Obywatelskiej oraz zorganizowanie harcówki. Spółdzielnia Uczniowska zajmowała się akcją „Szklanka mleka”. PCK opiekowało się ludźmi starszymi i chorymi. Działało „Koło Młodych Gospodyń”, a szkoła zajęła 5 miejsce w „Klubie Otwartych Szkół”.

 

Rok szkolny 1974/75 obfitował także w szereg inicjatyw i zadań. Nasilono pracę z uczniem zdolnym. Pojawiła się możliwość promowania ucznia zdolnego, w ciągu roku szkolnego, do klasy programowo wyższej (zgodnie z zarządzeniem władz oświatowych). W naszej szkole trzech uczniów skorzystało z takiej możliwości. Pojawiły się „nowe” kółka, m. in. taneczne. Utworzono „zieloną salę gimnastyczną”. Wprowadzono jesienną, 4-dniową przerwę w nauce (w zajęciach lekcyjnych, nie – szkolnych). Dni te przeznaczono na różnorakie działania: sport, „wykopki”, pomoc ludziom starszym, wycieczki po okolicy, także do kina i zakładów pracy. Urządzono też imprezy kulturalne: teatrzyk i festiwal piosenki. Intensywnie pracowano nad ortografią – „Rok ortografii” (lekcje otwarte pod kątem tejże problematyki). Jako „szkoła środowiskowa” placówka nasza współpracowała z SP Nr 3 i Przedszkolem Nr 3. Biblioteka przygotowała przedstawienie kukiełkowe i propagowała książkę popularno-naukową. Była też „Biała Zima”, działały zastępy NAL-u. Znowu widać było pracę SK LOP, które liczyło 273 członków (konkursy, „Dni Ochrony Przyrody”), wyodrębniło się też „Koło miłośników przyrody”. Natomiast Samorząd Uczniowski prowadził cotygodniowe apele, a ważne wydarzenia uwieczniał w gazetce „Echo Szkoły”. Analizowano 5-letni plan pracy, ograniczono do minimum drugoroczność. Szczep „Polanie” liczył wówczas 300 harcerzy i działał bardzo aktywnie.

 

W roku 1975/76 dyrekcję objął p. Szymon Ziobro. Rok ten stał pod znakiem rozwijania samorządności szkolnej. Nastąpił podział uczniów na grupy wiekowe (nazwy, symbolika, kierownicy grup). Wprowadzono, więc nowy system wychowawczy, a hasło roku brzmiało: „Rozwijajmy samorządność – moja klasa moim domem”. Opracowano kodeks ucznia. Wiele miejsca i czasu poświęcono rozszerzaniu zainteresowań młodzieży, działało wtedy 8 kółek, a co trzeci uczeń należał do koła zainteresowań. Pracę LOP-u widać było poza szkołą. Naciski położono też na wychowanie zdrowotne.

 

W roku 1976/77 249 uczniów uczestniczyło w zajęciach kółek: polonistycznego, miłośników książki, recytatorskiego, historycznego, matematycznego, fizycznego, turystyczno-krajoznawczego, j. rosyjskiego, SKS-u i chóru szkolnego. Odnotowano sprawozdania następujących organizacji: ZHP, PCK, SU, Spółdzielni Uczniowskiej, LOP-u, SKO, LOK-u, PPPR-u i TPD. Wzmożono pracę wychowawczą w zakresie preorientacji zawodowej. Znaczącym faktem było też powołanie Szkolnego Komitetu Fundacji Sztandaru. Samorząd Uczniowski przyczynił się znacznie do organizacji uroczystości odsłonięcia „Ściany Pamięci Patrona”. W tymże roku wybrano Szkolny Komitet Organizacyjny Sztafety Olimpijskiej. Tradycyjnie odbyły się też: Miesiąc Kultury Zdrowotnej, Tydzień Sportu Szkolnego, NAL, „Biała Zima”. Uczniowie zbierali surowce wtórne. W placówce odnowiono niektóre pomieszczenia i przeprowadzono remonty. 105 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Nad Odrą miało miejsce uroczyste przyrzeczenie harcerskie, któremu patronowała szczepowa Helena Koteluk.

 

W roku szkolnym 1977/78 do ciekawych inicjatyw należy powstanie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego, który zajął się planowaniem i organizacją wycieczek. Szczep „Polanie” pracował nad zadaniami IX Turnieju Wiedzy Obywatelskiej, alertu. Zastępy NAL w czasie wakacji działały w ramach Klubu Kolorowych Podwórek. Przygotowano dary dla Domu Dziecka w Czarnowąsach.

 

W roku szkolnym 1978/79 obchodzono 60 rocznicę odzyskania niepodległości. Nastąpiło także podsumowanie ogłoszonego w poprzednim roku szkolnym masowego konkursu czytelniczego. Bogaty w imprezy był „Miesiąc Kultury Zdrowotnej” (kwiecień). Samorząd pracował aktywnie (grupy wiekowe). Przeprowadzono też wizytację i badanie wyników nauczania. W tymże roku zwiększyła się znacznie liczba uczniów.

 

W roku szkolnym 1979/80 dyrektorem został p. Seweryn Hutnicki. Rok ten stał pod znakiem pedagogizacji rodziców – cykl wykładów. Sukcesy odnosił szkolny chór pod kierunkiem p. Janiny Surowiec. Aktywnie pracowały na rzecz szkoły i środowiska organizacje i kółka.

 

Rok szkolny 1980/81 rozpoczęto pod nowym kierownictwem – p. dyrektor Ireny Bazgier. Powołano komisje: zespół kierowniczy, komisja programowo-metodyczna, zespół do spraw imprez artystycznych, zdrowia i higieny, komisja wychowawcza i opieki nad młodzieżą. Nasilono pracę z uczniem zdolnym (szkolenia z tegoż tematu). Aktywnością wykazała się też komisja wychowawcza. Na konferencji w marcu 1981 r. wybrano wariant: ferie zimowe po I semestrze i wszystkie soboty wolne, przy jednoczesnym przedłużeniu roku szkolnego do 30 czerwca.

 

Rok szkolny 1981/82 przypadł na czas stanu wojennego w kraju. I tu obowiązywał tzw. „Dekret wojenny”. Ustalono też wówczas podział na klasy: I-III, IV-VIII, a nauczanie początkowe zreformowano. Na uwagę zasługuje fakt, iż PCK i ZHP w szkole prowadziły zbiórkę darów dla powodzian, a akcją „Szklanka mleka” objęto 300 uczniów szkoły.

 

W roku szkolnym 1982/83 dyrekcję objęła p.Julianna Przybyła. Konferencja Rady Pedagogicznej pod hasłem: „Samorządność szkoły a system wychowawczy” odbyła się z udziałem uczniów. Pomocne w utrzymaniu ładu w szkole okazały się „dyżury dyrektorskie” uczniów starszych klas i harcerzy. Plany pracy opracowano na każdy miesiąc. Zgodnie z sugestiami SU i uczniów ustalono, iż w jednym dniu może się odbywać jedna, wcześniej zapowiedziana i odnotowana klasówka. P. Lachacz przeprowadził wizytację i ocenił pozytywnie pracę szkoły.


Rok szkolny 1983/84 to czas szczególnego rozwijania zainteresowań młodzieży (kółka, organizacje), przygotowania do uczestnictwa w kulturze (wycieczki do kina, przedstawienia teatralne, występy, koncerty), intensywnej orientacji zawodowej (zwiedzanie zakładów pracy, prelekcje dotyczące tego zagadnienia), rozwijanie kultury fizycznej, zdrowotnej i turystyki (rozgrywki sportowe, wycieczki po Opolszczyźnie, do Kotliny Kłodzkiej, Beskidu Śląskiego i inne), opieki psychologicznej, a także rozwijania samorządnej działalności uczniów.

 

W roku szkolnym 1984/85 na uwagę zasługuje akcja SK PCK „Serce dla serc”. Zebrane fundusze przeznaczono na budowę „Centrum Matki Polki”, szpital w Krapkowicach i na sztandar szkolny. Przygotowano także wystawę i sesję popularnonaukową na temat 40-lecia PRL. Rada Pedagogiczna i dyrekcja szkoły otrzymała podziękowanie od władz oświatowych za wkład pracy w przygotowanie absolwentów do egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych.

 

Rok szkolny 1985/86 był rokiem 20-lecia szkoły. Uroczystość ta odbyła się 5 kwietnia 1986 roku. Wtedy też nastąpiło wręczenie szkole sztandaru. Zaproszono nauczycieli, którzy w ciągu 20 lat pracowali w szkole. Jubileusz zaszczycili przedstawiciele władz miasta, władz oświatowych, zakładu opiekuńczego i Komitetu Rodzicielskiego oraz ludzie zasłużeni dla szkoły. W tymże roku szkolnym miało miejsce jeszcze kilka ważnych wydarzeń. Dla uczniów klas VIII odbył się pokaz komputerów, z działaniem i obsługą zapoznała ich Maria Roszkowiak. W „Trybunie Opolskiej” ukazał się artykuł Z. Kolczyńskiego: „W krapkowickiej czwórce. Radość uczenia” o osiągnięciach szkoły, m.in. o zdobyciu już trzech Pucharów Inspektora Oświaty i Wychowania. Natomiast ze zbiórki surowców wtórnych przekazano kwotę 10 930 zł na Fundusz Pomocy Szkole. Młodzież brała udział w konkursach rysunkowych o tematyce lotniczej, napłynęły bowiem podziękowania od Aeroklubu Opolskiego.

 

W roku szkolnym 1986/87 szkoła gościła delegację oświatową z NRD (w grudniu 1986 r.). Zorganizowano w szkole zawody latawcowe (p. Barbara Szywalska i p. Andrzej Górski). Uczniowie wyjechali także do Poręby z darami dla Domu Dziecka. W ramach „Czynu Pomocy Szkole” przeprowadzono remonty pracowni (przy wydatnym udziale rodziców), a w następnym roku malowanie szkoły.

 

W roku szkolnym 1987/88 miał miejsce ważny fakt: zakupiono komputery. Od 1 kwietnia 1988 r. działa koło informatyczne dla uczniów kl. VII i VIII pod kierunkiem Jarosława Bienia.

 

W roku szkolnym 1988/89 SK PCK zorganizowało zbiórkę dla ofiar trzęsienia ziemi w Armenii. Kl. IV a pod kierunkiem Leonardy Jarczak przygotowała inscenizację baśni „Kot w butach”, którą wystawiono dla uczniów i rodziców.

 

Rok szkolny 1989/90 obfitował w ważne wydarzenia i imprezy. Trwał remont szkoły (posadzki na korytarzach). Rozpoczęły się lekcje języka niemieckiego dla uczniów kl. IV, V, VI i VII. Ich organizację przejął Komitet Rodzicielski, który również zajął się zaopatrzeniem w podręczniki i sprawami finansowymi. Jak co roku – zorganizowano liczne wycieczki krajoznawcze, przedmiotowe i kulturalne: do Warszawy, Zakopanego, Pszczyny, Brzegu, Wrocławia, Gliwic, Krakowa, Oświęcimia, Poznania, Chorzowa, Opola-Bierkowic, na Górę św.Anny i do LO w Gogolinie (na zajęcia komputerowe).

 

W roku szkolnym 1990/91 ukazały się w „Trybunie Opolskiej” artykuły o pracy szkoły: wypowiedź dyr. Ireny Fijałkowskiej, m.in. o nauce języka niemieckiego oraz relacja z-cy dyrektora Barbary Mrozek (m.in. o wprowadzeniu lekcji religii). We wrześniu 1990 roku, Rada Pedagogiczna przyjęła nowy regulamin oceniania i klasyfikowania uczniów, a w październiku powołana została Rada Szkoły, której przewodniczył H. Wojtkiewicz. W listopadzie 1990 r. rozpoczęła się budowa szatni. Uczniowie uczestniczyli w wielu imprezach kulturalnych i wycieczkach: Trójmiasto, Malbork, Kotlina Kłodzka, Góry Świętokrzyskie, Kraków-Wieliczka, Pszczyna, Tarnowskie Góry, Wrosław, Książ, Warszawa, Paczków, Nysa, Łambinowice, Rogów Op., Góra św. Anny, Pokrzywna. Prace na rzecz szkoły wykonywali: SHR Krapkowice, Jednostka Wojskowa, Mniejszość Niemiecka, SPBW Steblów, ZEC, RPGKiM, SZPS, Urząd Miasta.

 

W roku szkolnym 1991/92 dyrektorem szkoły została Barbara Mrozek. Podjęto bogate działania opiekuńczo-wychowawcze, zorganizowano liczne wycieczki. Pani dyrektor na konferencji podsumowującej roczną pracę dziękowała nauczycielom za osiągnięcia, wzorową pracę z uczniami, szczególnie za społeczne prowadzenie kółek zainteresowań i okazywanie serca uczniom słabym i biednym.

 

W roku szkolnym 1992/93 pracowano nad statutem szkoły, który zatwierdzono w październiku. Podjęto liczne inicjatywy dydaktyczno-wychowawcze. Uczniowie mieli możliwość cotygodniowych wyjazdów na basen do Zdzieszowic. Uczestniczyli też w lekcjach muzealnych. SK LOP prowadziło różnorodną działalność: sesje ekologiczne, apele, miesięcznik „Głos Przyrody”, nawiązanie współpracy z Technikum Leśnym w Tułowicach. Przygotowano też (pod egidą świetlicy) szkolny festyn (w czerwcu) – „Dzień Mamy, Taty i Dziecka”. Język obcy nauczano w kl. I-VIII (zwiększono tygodniową liczbę godzin do trzech), a w kl. VIII na zajęciach techniki wprowadzono elementy informatyki. I w tym roku zorganizowano dla dzieci wiele wycieczek: krajoznawczych, przedmiotowych i kulturalnych. Założono teatrzyk szkolny dla klas młodszych i starszych oraz zespół wokalny przy świetlicy. Uczniowie świetlicy mogli korzystać z gier komputerowych. Aktywność wykazywała też środowiskowa drużyna harcerska.

 

W roku szkolnym 1993/94 uczniowie klas I-III mogli uczęszczać na zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Zalecono wprowadzenie na lekcjach wychowawczych-wychowania rodzinnego. Kontynuowano „naukowe” wyjazdy: do pracowni komputerowej w Ośrodku Politechnicznym w Opolu, do muzeum Sztuki Współczesnej, do Elektrowni Opole, do różnych szkół średnich, do teatru. Aktywnym sportowcom zorganizowano wycieczkę do Zakopanego. Zanotowano znaczące osiągnięcia sportowe. Rodzice wsparli szkołę przy zakupie kolejnych komputerów. W ramach konkursu ekologicznego „Zielona Opolszczyzna” uczniowie przeprowadzali prace badawcze. Szkoła czynnie uczestniczyła w obchodach 700 – lecia Krapkowic.

 

W roku szkolnym 1994/95 nauczyciele pracowali w kilku sekcjach dydaktyczno-wychowawczych. Zwrócono uwagę na realizowanie wychowania komunikacyjnego. Rozszerzono naukę j. angielskiego od klasy II. Uczniowie korzystali już z nowej szatni. Ks. Kokott i s. Alicja prowadzili naukę religii. Wprowadzono zajęcia profilaktyki alkoholowej „Siedem kroków”. Aktywnie działa komisja wychowawcza, wspierana przez pedagoga szkolnego – p. Annę Witaszek. SKL OP prowadzone przez p. Marię Wronka po raz trzeci z kolei uzyskało I miejsce w konkursie na „Najlepiej pracujące koło LOP w województwie”. Pod egidą samorządu prowadzona była bogata działalność kulturalna. 25 Środowiskowa Drużyna Harcerska „Salamandra” z p. Joanną Marczewską przeprowadzała rajdy, biwaki, m.in. w Turawie, Głuchołazach, Gorcach, Paczkowie, Opolu, Niemodlinie, Karczowie, Żywocicach, gościła też harcerzy w naszej szkole. W sobotę odbywały się zajęcia sportowe. Spółdzielnia Uczniowska, z p. Barbarą Szywalską odwiedziła z prezentami świątecznymi dzieci z Domu Dziecka w Krzyżanowicach. Nadal urządzano wycieczki przedmiotowe: z chemii do Sławięcic, z plastyki do muzeum w Opolu, z informatyki do WOP w Opolu. Podejmując różnorakie ekologiczne zadania obchodzono Europejski Rok Ochrony Przyrody: wycieczki do ogrodu botanicznego, muzeum przyrodniczego, ZOO, Parku Krajobrazowego Góry Stołowe, arboretum w Lipnie.

 

W roku szkolnym 1995/96 dyrektorem szkoły była p. Krystyna Chudala. Miał wtedy miejsce ważny fakt: od 1 stycznia 1996 r. – szkoły „przejęły” władze gminne. Szkolenie Rady Pedagogicznej rozpoczęto od tematu „Prawa dziecka”. Wybrano rzecznika praw ucznia – Sabinę Skuzę. Praca Samorządu Uczniowskiego skierowana była na respektowanie praw ucznia. Kolejnym ważnym tematem wychowawczym podejmowanym w tymże roku było zagadnienie „Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym”. Zwraca też uwagę ofiarność rodziców w sponsorowaniu różnych szkolnych przedsięwzięć. Aktywny udział wzięli uczniowie naszej szkoły w „Święcie Odry”. I ten rok obfitował w wyjazdy i wycieczki krajoznawcze i przedmiotowe: Wiedeń, Warszawa, Kraków, Oświęcim, Wrocław, Książ, Szczawno-Zdrój, Szczyrk, Tarnowskie Góry, Kamień Śl., Żyrowa, Bierkowice, Opole, Blachownia. Wycieczki rowerowe miały za cel Górę św. Anny i Rogów Opolski. Bożena Tokarska zorganizowała kółko plastyczne, aby uczniowie mogli rozwijać zainteresowania plastyczne, wzbogacać swój warsztat i poznawać nowe techniki w malarstwie, rzeźbie, grafice i rysunku. Kółko plastyczne cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów.

 

W roku szkolnym 1996/97 we wrześniu przeprowadzono akcję „Sprzątanie świata” pod kierunkiem SK LOP. Zainicjowano wyjazdy na „Zielone szkoły” do Załęża (p. Joanna Marczewska i p. Sylwia Tupko). Dziewięciu sportowców uczestniczyło w telewizyjnym nagraniu programu „teleturniej Asy” w Warszawie. Klasy VIII pojechały na Targi Edukacyjne do Opola. Ponadto przeprowadzono wiele imprez, wycieczek, koncertów i zawodów.

 

W roku szkolnym 1997/98 pieczę nad szkołą przejął nowy dyrektor – p. Bogusław Tylek. We wrześniu po pamiętnej powodzi, która dotknęła także nasze dzieci, zastanawiano się nad formami pomocy dla nich (propozycje lekcji „Powódź” opracowane przez WOM). Nawiązano współpracę z Domem Dziecka w Głogówku – odbyło się też spotkanie z wychowankami w naszej szkole, przy wydatnej pomocy rodziców. Ogłoszono „czwartki kontaktowe”. LOP wykonywał zadania dla uczczenia 70-lecia tej organizacji. Do ciekawszych należały: Zbiórka pokarmu dla zwierzyny leśnej, datki dla ZOO w Opolu, sejmik ekologiczny, akcja „Ślad”, apel „Pamiętajcie o ogrodach”, przyznanie „Złotej Róży” dla przyjaciół LOP i – tradycyjnie już – dbałość o otoczenie szkoły. Uczniowie mieli możliwość wyjechać na Zieloną Szkołę do Istebnej i wycieczki m.in. do Zakopanego, Krakowa i Warszawy. Zwracają uwagę „imprezy rodzinne”, festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka (SKS, SU), lekcje muzealne i teatralne, wyjazdy na basen i na lodowisko.

 

Rok szkolny 1998/99 to czas przygotowań do reformy oświatowej. Na początku roku zapoznano się z pakietem informacji na ten temat. Powstała nowa sieć szkół, nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu z p. minister Ireną Dzierzgowską, a naczelnik oświaty mówił o organizacji szkolnictwa w gminie. Rozpoczęto również starania o otwarcie przy naszej szkole gimnazjum językowego. Wybrano zespół opracowujący diagnozowanie pracy w szkole i kryteria ocen z przedmiotów i zachowania. 1 XII 1999 roku st. wizytator B. Gęsiewicz rozpoczęła wizytację placówki. Do ciekawych inicjatyw należały warsztaty szkoleniowe: „Cechy dobrej szkoły”, „Co poprawić w naszej szkole”, „Integracja międzyprzedmiotowa” oraz spotkanie z psychologiem i pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Udanym przedsięwzięciem okazał się być „Dzień Europejczyka”: prezentacja państw, quiz o UE, rozgrywki sportowe (przygotowany pod egidą SU i p. Sylwii Tupko). Ze wszech miar pożyteczne i atrakcyjne dla naszych dzieci były kolejne Zielone Szkoły: w Jarnotłówku, Głuchołazach, Wiśle i Istebnej. Z innych ciekawych wypraw edukacyjnych wymienić należy: wycieczki rowerowe po okolicy (Dobra, Moszna, Rogów, Żyrowa), wyjazdy do ZOO we Wrocławiu, do teatru, do Aquaparku w Polkowicach, do Bierkowic – „Majówka w skansenie”, na lodowisko w Opolu, do Tarnowskich Gór, Chorzowa, Krakowa, Oświęcimia i Warszawy, wycieczki w ramach orientacji zawodowej, wyjazdowe lekcje z chemii. Zainteresowaniem uczniów cieszył się też festyn rekreacyjny, przygotowany przez nauczycieli kultury fizycznej – p. dyrektora Bogusława Tylka i p. Doroty Nowak z okazji Dnia Dziecka – tor przeszkód. Tradycją stała się już wizyta w Domu Dziecka w Głogówku. (wspólne rozgrywki sportowe, ognisko, zabawy przy dużej pomocy rodziców). Nasze dzieci licznie uczestniczyły w konkursach, także plastycznych – wiele takich konkursów zorganizowano na terenie szkoły. Utworzono klub korespondencyjny języka niemieckiego. Aktywnie znów pracowało SK LOP: „Sprzątanie świata”, spotkania ekologiczne z ciekawymi ludźmi w ramach Dnia Ziemi, akcja „klasowe drzewko”, akcja „Ślad” (skwerek, skalniak i kącik wypoczynkowy przy szkole – dzieło klas VIII), wręczenie „Złotej Róży” na uroczystym apelu przyjaciołom SK LOP i szkoły.

 

W roku szkolnym 1999/2000 – w pierwszym roku reformy podjęto w szkole wiele interesujących działań. Na wyjazdowej konferencji Rady Pedagogicznej w Istebnej (15 X 1999 r.) – opracowano wewnątrzszkolny system oceniania. Po raz pierwszy obchodzono „Dzień św. Marcina”. Przygotowano i przeprowadzono liczne konkursy: plastyczne, ekologiczne, recytatorskie, przedmiotowe, artystyczne (w tym wiele eliminacji szkolnych). Działała u nas świetlica środowiskowa pod kierunkiem p. Anny Witaszek. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę i rozwijali zainteresowania także na zajęciach kółka teatralnego, recytatorskiego, polonistycznego i na warsztatach dziennikarskich – wydano pierwsze cztery numery gazetki „Jazda na Maksa” (zespołem kierowała p. Anna Kruk). Rada Pedagogiczna doskonaliła formy pracy na kursach, szkoleniach, a także na warsztatach szkolnych: „Misja i wizja szkoły”, „Metody aktywizujące”. P. Sabina Radwańska-Krawczyk prowadziła szkolenie komputerowe. Wprowadzono lekcje wychowania do życia w rodzinie. SK LOP przygotowało Miesiąc Ochrony przyrody, albumy, gazetki, spotkania i akcje ekologiczne. Oferowano młodzieży wyjazdy i imprezy kulturalne. Zielone Szkoły tym razem zorganizowano w Kołobrzegu, Wiśle, Głuchołazach, Jarnotłówku i w Bieszczadach. PSP Nr 4 w roku szkolnym 1999/2000 zajęła II miejsce w gminie w konkursach przedmiotowych i pierwsze – w konkursach pozaprzedmiotowych.

 

W roku szkolnym 2000/2001 nasza szkoła pod dyrekcją Bogusława Tylka podjęła wiele wychowawczych i dydaktycznych wyzwań i inicjatyw. W naszej placówce odbyła się gminna inauguracja nowego roku szkolnego, z udziałem wielu zaproszonych, znamienitych gości. W tymże roku szkolnym dyrektor Bogusław Tylek wyjechał do Stanów Zjednoczonych, został bowiem wyróżniony przez fundację FEWE, jego projekt wygrał konkurs. W czasie pobytu miał możliwość poznać pracę amerykańskich szkół, tamtejszego systemu oświaty. Nauczyciele uczestniczyli w wielu warsztatach szkoleniowych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej „Mierzenie jakości pracy szkoły”. „Realizacja ścieżek edukacyjnych”. Irena Fijałkowska i Sabina Radwańska-Krawczyk prowadziły szkolenie informatyczne. W Europejskim Roku Języków Obcych utworzono grupę roboczą nauczycieli j. niemieckiego z powiatu (spotkania w naszej szkole), przygotowano konkurs recytatorski j. niemieckiego dla szkół powiatu krapkowickiego, pod hasłem „Wiersz, scenka i piosenka” oraz zadania konkursowe w lokalnej prasie pod kierunkiem Sylwii Andrejszyn. Po raz drugi obchodziliśmy „Dzień św. Marcina”. Zorganizowano też „Dzień Niemiecki”, jako początek poznania historii, tradycji i dnia dzisiejszego krajów UE wystawcy, prelekcje. Rozgrywki sportowe, turnieje wiedzy pod kierunkiem Sabiny Skuzy. Założono „Lasek europejski”. Na uwagę zasługuje udany festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka oraz rozgrywki z udziałem nauczycieli. Ukazały się kolejne numery szkolnej gazetki „Jazda na Maksa”. Uczniowie o zainteresowaniach matematycznych mogli sprawdzić swoje siły rozwiązując nietypowe zadania z „Ligi zadaniowej z matematyki” prowadzonej przez Sylwię Janochę. Uczniowie, tradycyjnie już, wyjechali na ciekawa spotkanie z wychowankami kolegami z Domu Dziecka w Głogówku (prezenty, wspólna zabawa) dzięki pomocy rodziców naszych uczniów (kl. VI a). Wycieczki przedmiotowe, kulturalne, realizujące zadania ścieżek przedmiotowych, ekologiczne i sportowe, krajoznawcze, poszerzające i rozwijające wiedzę i umiejętności uczniów stały się już tradycją w naszej szkole, docenianą przez uczniów i rodziców. Wyprawy do teatru (Wrocław, Opole), z zakresu regionalizmu (Wrocław, Głogówek, Opole), z edukacji medialnej (kino-Opole, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna), lodowisko i basen okazały się znowu być znakomitym źródłem wiadomości i umiejętności. Zielone Szkoły realizujące głównie, choć nie tylko, program ekologiczny miały za cel: Jarnołtówek, Istebną, Wisłę, Słowację. W szkole przeprowadzono eliminacje do wielu konkursów i turniejów. Samorząd Szkolny umożliwił uczniom czynne uczestnictwo w wielu konkursach (świąteczny, regionalny), udział w dyskotekach. LOP aktywnie propagował kulturę ekologiczną i dbał o otoczenie szkoły. Przygotował i przeprowadził „Sprzątanie świata”. Był to zatem bardzo pracowity rok, obfitujący w ważne szkolne poczynania.

 

W jubileuszowym roku szkolnym 2001/2002 na uwagę zasługuje fakt, iż otwarto w naszej szkole nową pracownię informatyczną na 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Urządzono nowoczesne sanitariaty, wyremontowano szatnie i łazienki przy sali gimnastycznej, salę zaś odnowiono. Wiele czasu i miejsca poświęcono organizacji turniejów i konkursów szkolnych. Inną ciekawą inicjatywą była praca „Kółka Europejskiego” (Sabina Skuza). W listopadzie nauczyciele klas młodszych przygotowali „Dni Otwarte” dla krapkowickich przedszkoli (dla dzieci i rodziców). Była to nowa, uznana forma prezentacji naszej placówki. Współpracowaliśmy z pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajęcia psychologiczno-integracyjne dla kl. VI. Uczniowie klas VI pomyślnie przeszli przez próbny sprawdzian kończący szkołę podstawową. Rok 2001/2002 to rok świętowania 35-lecia szkoły i nawiązania partnerskiej współpracy ze szkołami w czeskim Jirikovie i Neugersdorf w Niemczech. W marcu gościliśmy po raz pierwszy delegację ze szkoły w niemieckim Neugersdorf, z dyrektor Ingrid Fichte na czele. Zamierzeniem obu stron było nawiązanie szerszej współpracy i podpisanie umowy partnerskiej. Goście zwiedzili szkołę, hospitowali zajęcia, uczestniczyli w konferencji Rady Pedagogicznej, zostali zaproszeni na wycieczki do Kamienia Śl., na Górę Św. Anny. W Obrowcu przyglądali się zdobieniu kroszonek wielkanocnych. Wizyta zakończyła się podpisaniem listu intencyjnego przez dyrektora Bogusława Tylka i dyrektor Ingrid Fichte, aktu potwierdzającego partnerstwo szkół. Zawiązana wtedy współpraca trwała wiele lat, w okresie późniejszym w ramach europejskiego programu „Sokrates-Comenius”. 26 i 27 kwietnia 2002 roku uroczyście obchodziliśmy 35-lecie naszej szkoły. Na uroczystą akademię przybyło wielu znamienitych gości przedstawiciele władz i placówek oświatowych gminy, byli nauczyciele, rodzice i absolwenci. Dyrektor szkoły Bogusław Tylek mówił o historii i osiągnięciach, a program artystyczny brawurowo przedstawili uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem Anny Witaszek i Małgorzaty Burkat. W drugim dniu świętowania odbyły się szkolne zawody sportowe, w których uczestniczyły reprezentacje wszystkich klas. Całością kierowała Dorota Nowak i dyrektor Bogusław Tylek. Uczniowie kl. VI a, z rodzicami i wychowawcą, zorganizowali spotkanie sportowe wraz z wychowankami Domu Dziecka w Głogówku. W maju i czerwcu tego roku uczniowie wyjechali też tradycyjnie na zielone szkoły. Klasy: IVa, IVb i VIa pod opieką Sabiny Krawczyk, Anny Adamaszek i Marii Wronki przebywały w Karkonoszach (zdobyli Śnieżkę, zwiedzili świątynię Wang w Karpaczu, kopalnię metali w Kowarach, miasteczko westernowe w Ścięgnach oraz poznali historię i legendy zamku Chojnik). W drodze powrotnej zwiedzili zamek Książ. Klasy Va i Vb wyjechały nad morze do Międzyzdrojów z opiekunami: Ireną Fijałkowską, Anną Kruk. Anną Witaszek i Sylwią Janochą. Uczniowie zwiedzili Muzeum Przyrodnicze, Rezerwat Żubrów, Świnoujście i wyspę Wolin. Klasy I z opiekunami: Krystyną Chudalą i Ewą Księżarczyk wybrały się do Jarnołtówka. Poznawali piękno przyrody Gór Opawskich. Sabina Radwańska-Krawczyk zorganizowała także wycieczki rowerowe do Kamienia Śl. i Rogowa Op. Wszystkie wycieczki były bardzo udane, dostarczyły wielu wrażeń, a także wiadomości z różnych dziedzin. W czerwcu zorganizowano rozgrywki sportowe (pod patronatem Firmy ubezpieczeniowej Polisa-Życie). Dnia 20 czerwca 2002 r. w pięknie przystrojonej sali kolejny rocznik klas szóstych opuszczał mury naszej szkoły dziękując nauczycielom „za trud i serce" włożone w nauczanie i wychowanie.

 

2 września 2002 r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W kronice szkolnej w roku szkolnym 2002/2003 zanotowano, że klasy Va i Vb, w ramach edukacji regionalnej zwiedziły krapkowicką basztę, z Wytwórnią Papieru Czerpanego „Czerpuś" (Anna Kruk i Sylwia Andrejszyn). Uczniowie tradycyjnie już uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata”, w wycieczce do Bierkowic oraz w wycieczkach rowerowych. KI. IVa, IVb i V wyjechały na edukacyjną wycieczkę do Opola, pod opieką Anny Kruk, Anny Adamaszek i Bożeny Tokarskiej. Uczestnicy skorzystali z lekcji w Muzeum Śląska Opolskiego, następnie w Teatrze Dramatycznym im. J. Kochanowskiego obejrzeli przedstawienie „Alicja w Krainie Czarów”, a po spektaklu zwiedzili teatr. Satyryczny apel z okazji Dnia Nauczyciela przygotowała kl. VIa z wychowawczynią Anną Kruk, a Anna Adamaszek apel z okazji Święta Niepodległości, w którym dominowała piękna polska poezja patriotyczna i skoczne pieśni legionowe. Klasy Va i lVb, pod opieką Sabiny Radwańskiej-Krawczyk i Bożeny Tokarskiej, zwiedziły największe zabytki Krakowa, a atrakcją okazał się pobyt w parku wodnym w Krakowie. Kl. VI wyjechała do planetarium w Chorzowie i aquaparku w Tarnowskich Górach. W listopadzie w szkole przeprowadzono „Festiwal Piosenki Angielskiej”, zorganizowany przez Bożenę Tokarską. Święta 2002 to konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną (ogłoszony tradycyjnie przez SU), konkurs na wigilijne opowiadanie i wiersz, zbiórka prezentów dla wychowanków Domu Dziecka w Głogówku, konkurs na najładniej udekorowaną klasę, wspólne kolędowanie i klasowe „Wigilie”, łamanie się opłatkiem. Zorganizowano też „Walentynki", a pierwszego dnia wiosny miały miejsce wybory „Miss i Mistera Szkoły". Kandydaci musieli się wykazać nie lada pomysłami i umiejętnościami. Jury wyłoniło zwycięzców, zostali nimi Marta Rzeszut i Paweł Ślęzak. Uczniowie klas IVa i Vb w maju, pod opieką Sabiny Radwańskiej-Krawczyk i Anny Adamaszek wyjechali na zieloną szkołę nad morze. Po drodze zwiedzili prastare Gniezno. Bazą wycieczki było Władysławowo na Helu. Zwiedzano Gdańsk, Gdynię, Westerplatte i latarnię morską w Rozewiu. W drodze powrotnej zamek krzyżacki w Malborku. Radosne dni nad Bałtykiem uczestnicy wspominali długo. W tymże roku szkolnym zorganizowano wiele konkursów szkolnych (przedmiotowych i pozaprzedmiotowych) i imprez okolicznościowych. Uczniowie sprawdzali swoje umiejętności w Międzynarodowym Konkursie Test Oxford Plus, który odbył się w kwietniu (organizator szkolny Bożena Tokarska). Justyna Krawczyk została laureatką tego konkursu. Zaproszono na spotkanie studenta z Portugalii. Uczniowie klasy IVa przedstawili sztukę „The lost lamp” w języku angielskim. Kontynuowano współpracę z Domem Dziecka w Głogówku, w czerwcu uczniowie klasy lVa z wychowawczynią Anną Adamaszek wyjechali do Głogówka, by wspólnie z wychowankami spędzić czas na rozgrywkach sportowych, pieczeniu kiełbasek i wspólnych zabawach. W maju nauczyciele naszej szkoły przebywali w partnerskiej szkole w Nuegersdorf w Niemczech. Spotkali się także z nauczycielami z czeskiego Jirikova. Zaplanowano działania u ramach programu „Sokrates-Comenius" oraz pierwszy wyjazd 10-osobowych grup dzieci z Czech i Polski do Neugersdorf, a także wspólną konferencję nauczycieli z trzech zaprzyjaźnionych szkół. Goście hospitowali zajęcia lekcyjne, zwiedzali szkołę. Następnie zwiedzili miejsce pielgrzymek bazylikę w Filipowie, Zittau i wybrali się na górską wędrówkę. Spotkanie to stało się początkiem ścisłej współpracy i wymiany doświadczeń, dowodem na to, że możliwe jest porozumienie, przyjaźń i życie we wspólnej Europie, a nauczyciele naszych szkół winni być przewodnikami w tej europejskiej edukacji.

 

W roku szkolnym 2003/2004, na przełomie września i października w Górnych Lużycach w Niemczech, miało miejsce pierwsze spotkanie uczniów z Krapkowic, Neugersdorf i Jirikova pod hasłem: „Uczniowie i nauczyciele budują mosty w trójkącie trzech narodów". W kronice współpracy czytamy, iż dzieci z klas III (pod opieką Krystyny Chudali i ks. Piotra Kamieniaka) uczestniczyły w: „Święcie Jesieni" (budowlanie latawców i lampionów), wędrówkach, ognisku, wspólnych zabawkach, zajęciach lekcyjnych (wspólne redagowanie słownika w trzech językach), turnieju kręglarskim, grach sportowych, konkursie matematycznym, zajęciach plastycznych, zwiedzały kościół ewangelicki. Rok ten przebiegał pod znakiem naszych spotkań z partnerskimi szkołami z Czech i Niemiec, bowiem już w listopadzie grupa nauczycieli naszej szkoły z dyrektorem udała się do czeskiej Kutnej Mory. Była to konferencja robocza, a celem narady ustalenie wspólnych zadań w ramach programu „Sokrates-Comenius", do którego zamierzały zgłosić swój akces nasze szkoły. Przystaliśmy wszyscy na ogólne hasło 3-letniego projektu: „Zjednoczona Europa ojczyzną naszych dzieci". Określono tematykę poszczególnych lat działań. Cel spotkania został osiągnięty, a ustalone plany podjęto się realizować i „budować mosty przyjaźni i zrozumienia w trójkącie trzech narodów." W dniach 23-24.04.2004 kolejna grupa nauczycieli brała udział w spotkaniu z kolegami z partnerskich szkół. Zjazd zorganizowano w Czechach, w Krasnej Lipie. Uczestniczyli w nim: K. Chudala. I. Fijałkowska, B. Tokarska. S. Janocha, D. Pawlisz, A. Adamaszek. Delegacjom przewodniczyli dyrektorzy: Ingrid Fichte, Ladislaw Obergruber i Bogusław Tylek. W przededniu wejścia Polski do UE spotkanie miało wymiar symboliczny. Dyskutowano o wizycie uczniów trzech szkół w Krapkowicach, wymieniano doświadczenia. Wybraliśmy się też na wycieczkę i podziwialiśmy piękno przyrody „Czeskiej Szwajcarii". Natomiast w czerwcu grupy dzieci z Czech i Niemiec przebywały w naszej szkole. Głównym punktem programu był festyn rekreacyjno-sportowy. przygotowany przez Dorotę Nowak. Projekt pobytu nosił tytuł „Jabłko". Wszyscy nauczyciele aktywnie włączyli się w prace organizacyjne związane z pobytem gości. Dzieci uczestniczyły we wspólnych działaniach: wykonanie „łańcucha przyjaźni", nauka tańców, zwiedzanie szkoły, ognisko ze śpiewem, festyn sportowy, zwiedzanie baszty, mini-golf, dyskoteka, kontynuowanie prac związanych ze słowniczkiem polsko-czesko-niemieckim, wykonanie „drzewa przyjaźni". W tymże roku szkolnym odbyło się jeszcze wiele imprez. Podejmowano wiele działań i prac. Miały miejsce kolejne „Dni Otwarte" dla przedszkoli. Organizowano wycieczki edukacyjne, wypady na lodowisko i na pływalnię, Andrzejki, szkolną Wigilię, Mikołajki, akcję „Radość pod choinkę". „Powitanie Wiosny", Dzień Nauczyciela, Święto Matki, Dzień Dziecka, szkolne konkursy. Uczniowie klas V (pod kierunkiem Bożeny Tokarskiej) przedstawili uczniom i rodzicom sztukę Oskara Wilde’a w j. angielskim „The nightingale and the rose". W marcu odbył się II Konkurs Piosenki Angielskiej. Klasy IV, Vb, VI a i VI b wybrały się na wycieczkę edukacyjną do planetarium w Chorzowie i aquaparku w Tarnowskich Górach. Ponadto klasa IV brała czynny udział w akcji pomocy dla zwierząt w schronisku. W maju klasy: V a i V b wybrały się na kolejną zieloną szkołę. Tym razem celem była Słowacja. Po „słonecznej stronie Tatr" uczniowie korzystali z kąpieli w termalnym kąpielisku Beszenova i w aquaparku „Tatralandia". Zwiedzili piękną „Jaskinię Wolności”, miasto Martin, Liptowsky Mikulasz i wodospady, Martinskie Hole. Uczestnikom przypadł do gustu ten zagraniczny wyjazd. W tym roku szkolnym miała miejsce konferencja szkoleniowa „Kierunki działań przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Krapkowice w zakresie wczesnego wspomagania pracy wychowawczej" z udziałem naczelnika Wiesława Kulisia, Jolanty Myśluk, dyrektor przedszkola Agnieszki Gruchot. W ciągu całego roku realizowano tematykę związaną z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

 

W roku szkolnym 2004/2005 rozpoczęliśmy realizację projektu „Sokrates-Comenius". We wrześniu uczniów zaprzyjaźnionych szkół zaprosili Czesi, hasło spotkania: „W Parku Narodowym Czeska Szwajcaria”, bowiem pierwszy rok programu zakładał szeroko rozumiane działania ekologiczne pod tytułem „Przyszłość to dzień dzisiejszy”. Program pobytu był bogaty i ciekawy, obejmował m.in.: zwiedzanie szkoły w Jirikovie, zawody sportowe, wspólne śpiewy przy ognisku, wędrówki, lekcje ekologii w terenie, majsterkowanie, badanie czystości wód, spotkanie w ratuszu z władzami, wspólne gry, zabawy i tańce, na koniec posadzenie „drzewka przyjaźni”. Dla nas będzie znakiem naszej partnerskiej współpracy i wspólnych działań. Rozpoczęliśmy I edycję programu edukacji ekologicznej „Czyste środowisko komfort na co dzień”. Twórcą programu jest Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju przy wsparciu firmy Metsa Tissue S.A. W I etapie organizowano comiesięczne warsztaty ekologiczne dla nauczycieli prowadzone przez pracowników Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju. II etap obejmował zajęcia warsztatowe z uczniami. Prowadziły go: Irena Fijałkowska z kl. VI a i VI b oraz Małgorzata Burkat z kl.III a. Uczniowie wzięli udział w konkursach: „Obieg papieru w przyrodzie”, „Mój dom przyjazny środowisku", i „Kukiełka z surowców wtórnych” oraz w zbiórce makulatury. Nauczycielka j. angielskiego Bożena Tokarska zorganizowała uczniom spotkanie ze studentem z Francji, uczącym języka angielskiego. Prowadziła również multimedialne kółko j. angielskiego. Klasy VI przedstawiły w j. angielskim sztukę, opartą na legendach indyjskich: „The gifts of the Jackal". Klasy V przedstawiły swoim kolegom „skecze po angielsku”. Po raz trzeci przeprowadzono Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej. Uczniowie brali udział w Europejskim Konkursie The Big Challenge 2005. Wyjeżdżano do teatru w Opolu i do Bierkowic na wykład o ludowych zwyczajach świątecznych. Prowadzono korespondencję (kartki, listy, maile) z uczniami z partnerskich szkół. W kronice programu „Sokrates-Comenius" można przeczytać o kolejnym marcowym spotkaniu 10-osobowych grup uczniów z opiekunami tym razem u nas, w Krapkowicach. Ponieważ skupialiśmy się na tematyce ekologicznej miejscem pobytu obrano Jarnołtówek, a prace przebiegały wokół hasła: „Przyroda Parku Krajobrazowego Góry Opawskie”. Goście wraz z naszymi uczniami uczestnikami projektu (klasy 1) przebywali w ośrodku „Leśnik”, brali udział w zajęciach w Ośrodku Ekologicznym Parku Krajobrazowego, wędrowali ścieżką ekologiczną, rozwiązywali zadania Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur Matematyczny". Natomiast w szkole wykonali ekologiczny plakat, redagowali nowe hasła do słownika. W Obrowcu uczestniczyli w zajęciach regionalnych, wykonali świąteczne kroszonki. Spotkali się też z władzami w UMiG Krapkowice. Uczniowie i nauczyciele klas młodszych przygotowali wystawę ekologiczną z surowców wtórnych oraz plakaty i prace o tej tematyce. Osiągnięto „ekologiczny” cel spotkania. W kwietniu Dorota Nowak z klasą IV przedstawiła apel z okazji Dnia Ziemi, humorystyczną scenkę o potrzebie ochrony środowiska, a w maju uczestniczyliśmy w gminnym konkursie „Odpady niebezpieczne wytwarzane w twoim domu i otoczeniu”, gdzie zdobyliśmy wyróżnienie. Uczniowie poznawali też fragmenty programu „Zielony pakiet”, dotyczące wody, powietrza, gleby i zagrożeń cywilizacyjnych (Irena Fijałkowska). W maju 2005 roku kl. IVa i VIa wyjechały na Zieloną Szkołę, z opiekunami: Sabiną Radwańską-Krawczyk i Anną Adamaszek. Tym razem przez Kraków (Wawel, Kościół Mariacki i Rynek), Wieliczkę (kopalnia soli) udaliśmy się do Łopusznej. Wielką atrakcją była piesza wędrówka na Turbacz. Potem przyszła kolej na Zakopane, spływ Dunajcem, a w drodze powrotnej Wadowice. Program wycieczki uwzględniał także treści ekologiczne i walory przyrodnicze zwiedzanych miejsc. Uczniowie (pod kierunkiem Sylwii Andrejszyn) zdobyli czołowe miejsca i wyróżnienia w gminnym konkursie plastycznym na temat uzależnień. Dzięki lekcjom przyrody, pracy SK LOP, SU, wycieczkom ekologicznym, programom edukacyjnym i projektowi „Comenius” uczniowie naszej szkoły bliżej poznali zagadnienia przyrodnicze i z zakresu ochrony naturalnego środowiska człowieka. Zorganizowano wiele innych imprez okolicznościowych, konkursów, wycieczek. Kl. IV b wyjechała na 3-dniową wycieczkę do Srebrnej Góry, gdzie na uczniów czekało wiele atrakcji. Małgorzata Burkat prowadziła zajęcia w tenisie stołowym. Klasy I miały swoje święto pasowanie na ucznia. Samorząd Uczniowski, nad którym pieczę sprawowała Sabina Skuza przygotował: Mikołajki, dyskoteki, Walentynki, konkurs na strój karnawałowy, Dzień Wiosny, konkurs na najfajniejszą dziewczynę i chłopaka w szkole. Kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł 2005" koordynowała Dorota Nowak, która tradycyjnie już przygotowała festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka oraz zorganizowała spotkanie z mistrzem świata w ringo. We wszystkich działaniach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele naszej szkoły, rodzice uczniów. Nasze wysiłki wspierał dyrektor szkoły.


W roku szkolnym 2005/2006 kontynuowaliśmy rozpoczęte wcześniej działania edukacyjne i wychowawcze. Podjęto także szereg nowych wyzwań i prac. Nastąpiły kolejne wyjazdy edukacyjne. Uczniowie poznawali tajniki teatru podczas wycieczki do Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki na przedstawienie „Mr Scrooge”. Uczniowie brali udział w kolejnych lekcjach historii w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Uczniowie przygotowali paczki świąteczne dla wychowanków zaprzyjaźnionego z naszą szkołą Domu Dziecka i wyjechali na spotkanie integracyjne. Szczególnie podniosła była tego roku atmosfera Świąt Bożego Narodzenia, gdyż wszyscy obejrzeli przedstawienie „Wigilijny cud”, przygotowane przez Piotra Makowca. Występ skłaniał do refleksji i zadumy. Wspólne kolędowanie i klasowe wigilie uzupełniały obchody świąt w naszej szkole. Realizowano II edycję programu edukacji ekologicznej :Czyste środowisko komfort na co dzień”. Zajęcia prowadziły raz w tygodniu: Małgorzata Burkat i Dorota Nowak. Uczniowie kl.IV a, V a i V b brali udział w konkursach: „Logo na torbę lnianą:, „Z niektórych śmieci można zrobić fajne rzeczy”, „W wakacje nauka idzie w las…razem z nami” oraz w zbiórce makulatury. Najbardziej aktywni wyjechali w czerwcu na „Szkołę Zielonych Pomysłów” do Kowar. Dyrektor naszej szkoły opracował program multimedialny, czytelniczy do biblioteki szkolnej. Został on pozytywnie przyjęty w związku z czym otrzymaliśmy kolejne 4 komputery do czytelni, projektor, skaner i drukarkę (program MEN). W tym też roku nasza była uczennica Anna Piecha otrzymała nagrodę w konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł”. Anna przeznaczyła połowę tej kwoty, tj.500 zł na sprzęt sportowy dla naszej szkoły, którą mile wspomina. Na uroczystości podsumowania, która odbyła się w Warszawie była również obecna Dorota Nowak, koordynator akcji w naszej szkole, wraz z uczennicą Dominiką Muc, która otrzymała wyróżnienie. Imprezą dla środowiska okazał się być występ z okazji Dnia Kobiet. To pełne humoru i ruchu przedstawienie w wykonaniu naszych uczniów, przygotowane przez Piotra Makowca podobało się małym i dużym. W marcu spotkaliśmy się z Miss Polonia 2005, mieszkanką naszego miasta – Malwiną Ratajczak. 1 czerwca 2006 r. odbył się festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka. Dzieci „zaliczały” tor przeszkód i uczestniczyły w turnieju ringo. W tym roku rozpoczął działalność Uczniowski Klub Sportowy(prowadzony przez Dorotę Nowak) z siedzibą w naszej szkole. Kolejny raz włączyliśmy się do akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”. Klasy IV, V i VI wykonywały poszczególne zadania i zostały docenione przez organizatorów kampanii. Kontynuowaliśmy też działania ekologiczne, w ramach programu „Metsa Tissue”. Odbyły się dodatkowe zajęcia z zakresu ochrony środowiska, a cały rok trwała zbiórka surowców wtórnych. Jak co roku zorganizowano wycieczki i zielone szkoły. Klasy: IV a, IV b i V b oraz III wyjechały do Kotliny Kłodzkiej. Przebywały w Srebrnej Górze, Pasterce i Karłowie. Uczestnicy wybierali się na wycieczki górskie na Szczeliniec i Błędne Skały, zwiedzili Twierdzę Kłodzką, Wambierzyce, Polanicę, Kudowę i zamek w Książu. Wyjazdy były bardzo atrakcyjne, wzbogaciły wiedzę uczniów, realizowały bowiem treści programowe i tematykę ścieżek edukacyjnych. Z innych ważnych szkolnych imprez organizowanych w tym roku szkolnym należy wymienić Dzień Otwartych Dni dla przedszkoli, apel z okazji Dnia Ziemi, klasowe Święta Matki, liczne szkolne konkursy, przedstawienie „Z archiwum Mix – Czerwony Kapturek” (autorstwa Piotra Makowca), wystawiane dla uczniów, rodziców i środowiska lokalnego z okazji Dnia Matki, szkolne Andrzejki, Mikołaj i „Powitanie Wiosny”. Ważnym wydaje się też być fakt, iż realizowaliśmy II rok programu Sokrates-Comenius pod hasłem „Budujemy mosty w Europie. Tradycje, obrzędy, kultura. Uczymy się od siebie nawzajem.” Wspólnie ze szkołą z czeskiego Jirikova i niemiecką z Neugersdorf wykonywaliśmy zadania projektu. Joanna Marczewska-Postół i Małgorzata Burkat zdobyły certyfikat „Ratujemy i uczymy ratować innych”, w ramach WOŚP. Trwały przygotowania nadania imienia naszej szkole. W lutym 2006 roku klasy IV – VI przedstawiły w pięknych inscenizacjach sylwetki kandydatów na patrona szkoły: J. Brzechwę, ks. J. Twardowskiego, M. Kopernika, ks. F. Duszę. W tym roku organizowane były zajęcia logopedyczne dla młodszych klas oraz spotkanie klas IV z psychologiem. Z okazji Dnia Dziecka odbył się kolejny festyn rekreacyjno-sportowy. Był to rok intensywnych szkoleń, konferencji i warsztatów oraz analizowano raport z zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły po wizytacji. Prowadzono lekcje pokazowe, zajęcia wyrównawcze, kółko teatralne. Kl. V a i VI wyjechały do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na spektaklu „Balladyna” połączonym z lekcją teatralną. Bożena Tokarska zorganizowała IV Konkurs Piosenki Angielskiej. Uczniowie uczestniczyli w konkursach: polonistycznym, matematycznym, mitologicznym, recytatorskim, j. niemieckiego, gawędziarskim, literackim, „Ze Śląskiem na TY”, poezji wigilijnej, o Harrym Potterze, „Kangurze Matematycznym”.


W roku szkolnym 2006/2007 obchodziliśmy 40-lecie istnienia szkoły. Poza codzienną pracą dydaktyczno-wychowawczą odbywały się przewidziane planem imprezy okolicznościowe. Uczniowie brali udział w konkursach, przedstawieniach, wyjazdach edukacyjnych, projektach, np. „Metsa Tissue” i „Comenius”. Ostatni rok programu „Comenius” dotyczył świąt i rocznic: 100-lecia szkoły w Neugersdorf, nadania imienia PSP nr 4 w Krapkowicach oraz 40-lecia naszej szkoły, pod hasłem „Europejskie dziedzictwo kulturowe święta, rocznice.” W październiku grupa uczniów klas III z nauczycielami miała okazję uczestniczyć w 3-dniowych obchodach 100-lecia naszej partnerskiej szkoły w Neugersdorf. W marcu, wspólnie z partnerskimi szkołami złożyliśmy wniosek o przystąpienie do kolejnego etapu projektu „Comenius” tym razem na okres 2 lat. Ten szkolny projekt nosi ogólny tytuł „Uczenie się przez całe życie”, a tematyka dotyczyć ma zagadnień ekologicznych, poszerzania wiedzy z tego zakresu. 30 października odbyła się w naszej szkole podniosła uroczystość nadania imienia Jana Brzechwy „poety dziecięcej radości”. Po części oficjalnej uczniowie przedstawili program artystyczny „Witajcie w naszej bajce”. W przepięknej scenografii dzieci, które okazały się być wspaniałymi aktorami, wcieliły się w postacie z utworów Jana Brzechwy. Scenografia i program artystyczny to dzieło nauczycieli - Piotra Makowca, Anny Witaszek i Krystyny Chudali. Z okazji Święta Niepodległości odbył się uroczysty apel. Montaż słowno-muzyczny połączony był z prezentacją multimedialną, zawierającą sugestywne obrazy z historii Polski (Sabina Skuza). Dnia 18.12.2006 r. przygotowaliśmy w naszej szkole (po raz pierwszy) kiermasz przedświąteczny. Poszczególne klasy przygotowały pomysłowe stoiska z przygotowanymi wcześniej stroikami, ozdobami świątecznymi i kartkami. Rodzice, którzy odwiedzili szkołę, mieli również okazję zobaczyć przedstawienie w wykonaniu uczniów przygotowane przez Piotra Makowca, „Dziewczynka z zapałkami”, wprowadzające w nastrój świąteczny, pełne refleksji i nawiązujące do naszych czasów i współczesnych problemów. Przedstawienie zostało jeszcze raz zaprezentowane uczniom przed „klasowymi Wigiliami”.
Dnia 26 stycznia w naszej szkole miało miejsce ważne wydarzenie, rozpoczynające artystyczne obchody 40-lecia szkoły. Zaproszeni goście, rodzice, uczniowie i mieszkańcy Krapkowic, dla których niemal zabrakło miejsca w wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej, mieli okazję obejrzeć przedstawienie, jakiego jeszcze w szkole nie było - jasełka „Jak górale Jezuska witali” w wykonaniu nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Pod okiem Piotra Makowca, który był pomysłodawcą, autorem scenariusza, reżyserem i organizatorem całego przedsięwzięcia, jak i autorem i głównym wykonawcą przepięknej scenografii oraz oprawy muzycznej, wszyscy nauczyciele przygotowywali się długo i sumiennie do spotkania z publicznością. Impreza okazała się wielkim sukcesem, wszyscy świetnie się bawili i -jak sami powtarzali - wspaniale spędzili czas.
Realizowana była III edycja programu edukacji ekologicznej. Celem tej edycji programu, który prowadzili Dorota Nowak i Małgorzata Burkat, była aktywizacja społeczeństwa, wzrost świadomości i społecznego udziału w decyzjach dotyczących zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Program urozmaicały przeprowadzane konkursy, a nagrodą dla najbardziej zaangażowanych był wyjazd na zajęcia edukacji ekologicznej „Zielono mi” do Kotliny Kłodzkiej w czerwcu 2007 roku. Z okazji Dnia Kobiet Piotr Makowiec przygotował z chłopcami naszej szkoły „Mini-Playback-Show”. Uczniowie wystąpili w fantastycznych strojach, z pełnym humoru repertuarem. Wszystkim podobał się występ, o czym świadczyły salwy śmiechu i gromkie brawa oraz bisy. Jak co roku. uczniowie mieli okazję spróbować swoich sił w rywalizacji wewnątrzszkolnej: turniej tenisa stołowego, zawody w szachy i warcaby (Dorota Nowak), Liga zadaniowa z matematyki (Sylwia Janocha). Uczniowie brali również udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Bożena Tokarska prowadziła dodatkowa lekcje j. angielskiego w kl.II-III w ramach programu edukacyjnego „Uczymy języka angielskiego od najmłodszych klas szkoły podstawowej”.


W roku szkolnym 2007/2008 kontynuowaliśmy tradycje placówki – świętowaliśmy Dzień Chłopca, andrzejki i mikołajki. Odbyło się pasowanie na ucznia. Uczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie świata”. Uczniowie i rodzice wzięli udział w kiermaszu świątecznym. Urządzono wspólne wigilijne kolędowanie i Wigilie w klasach. Uczniowie bawili się na dyskotece karnawałowej. Rozdawano walentynkową pocztę. Uroczyście obchodzono Święto Odzyskania Niepodległości i Święto Konstytucji 3 Maja. Nie zapomniano również o Dniu Kobiet, Pierwszym Dniu Wiosny, Dniu Ziemi. Dzień Dziecka stał się jak zwykle dniem szkolnego sportu. Uczniowie śpiewali w szkolnym konkursie karaoke. Pani Sonia Wyszkowska zorganizowała żywą lekcję przyrody – pokaz gadów. Nauczycielka przygotowała też uczniów klas IV do Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej na Górze św. Anny W ramach projektu „Czyste środowisko – pokochaj komfort” zbierano surowce wtórne: baterie, makulaturę, butelki PET. Najaktywniejsi w zbiórce uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, wyjechali także na zieloną szkołę w Dolinę Baryczy. Projekt „Poznajemy ciekawe miejsca na Śląsku – edukacja turystyczno-ekologiczna” obejmował m.in. zielone szkoły w Jarnołtówku, Istebnej, Srebrnej Górze, na które wybrały się klasy II-V. Ponadto uczniowie klasy VI a wyjechali na wycieczkę rowerową do Rogowa Opolskiego, VI b uczestniczyła w zajęciach plastycznych w Dylakach, do gospodarstwa agroturystycznego „Agrochatka” udała się klasa I i III b, uczniowie klas III b i IV b wędrowali pieszo na trzydniową wycieczkę na Górę św. Anny, klasy V i VI odwiedziły Muzeum Śląska Opolskiego i opolskie lodowisko. Zwiedzano także Zakłady Papiernicze i Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Klasy IV odwiedziły Kraków i Wadowice, V i VI ciekawie spędziły czas na wycieczce do Krakowa, Zakopanego i na Słowację. Nie zapomniano również o pomocy innym – zbierano pieniądze w akcji „Góra grosza”, przygotowano paczki dla dzieci z domu dziecka w Głogówku, udała się tam pani Anna Adamaszek z klasą VI a. Oprócz konkursów przedmiotowych dla starszych klas, odbyły się: konkurs matematyczny i ortograficzny dla klas I-III, konkurs recytatorski, liga zadań matematycznych. Sprawnie działało kółko ekologiczne, plastyczne i informatyczne. Pan Piotr Makowiec uaktualnił i uatrakcyjnił szkolne strony internetowe. Nasz bibliotekarz – pan Igor Wojciechowski jako zapalony wędkarz zachęcił uczniów do wzięcia udziału w akcji ekologicznej Polskiego Związku Wędkarskiego – koło Otmęt „Wędkuj za grosze”- uczniowie sprzątali żwirownię, urządzono wędkowanie i grillowanie. Jak co roku nauczyciele dokształcali się na kursach, np. o pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej, o trudnym zachowaniu uczniów, o edukacji filmowej i „Kreator”. Jak widać, rok ten był niezwykle bogaty w wycieczki i inne atrakcyjne dla uczniów aktywności.

 

Nie mniej ciekawy okazał się kolejny rok szkolny – 2008/2009. Szkolne tradycje kultywowaliśmy, uczestnicząc w akcji „Sprzątanie świata”, obchodząc Dzień Chłopca, Dzień Nauczyciela, Święto Niepodległości; zorganizowaliśmy pasowanie na ucznia, andrzejki, mikołajki, kiermasz świąteczny, Wigilie szkolną i klasowe. W trakcie zabawy karnawałowej dzieci uczyły się tańca hip-hopowego. W Dniu Kobiet przygotowano mini playback show. Pierwszy Dzień Wiosny przywitaliśmy konkursem na najlepszego deskorolkowca i angielskim karaoke. Klasa V b przedstawiła program ekologiczny z okazji Dnia Ziemi. Dzień Dziecka to jak zwykle sportowe rywalizacje, zaś w Dzień Matki klasy pierwsze przygotowały występy dla mam. Młodsze dzieci sprawdziły także swoją znajomość wiedzy o Janie Brzechwie w konkursie czytelniczym. Uczniowie mogli też uczestniczyć w ekologicznym konkursie Trele-morele”, Mini Olimpiadzie wiedzy Przyrodniczej na Górze św. Anny, w matematycznym „Kangurku”, Turnieju Gier Matematycznych, Konkursie Recytatorskim, Konkursie Poezji Świątecznej „Podziel się opłatkiem”. Nauczyciel plastyki – pan Krzysztof Jeż zachęcał do wzięcia udziału w wielu konkursach plastycznych: „Sport w oczach dziecka”, „Ekologiczne źródła energii”, „ Bezpieczna droga do szkoły”, „Polskie motyle”. Jak co roku zbierano makulaturę, baterie, butelki PET, nakrętki plastikowe, pieniądze w akcji „Góra grosza” a także żywność dla zwierząt ze schroniska, uczestniczono w akcji „Zima u zwierzaków”. Zbiórka słodyczy, przyborów szkolnych dla dzieci z domu dziecka zakończyła się wyjazdem klasy IV b do Głogówka. Nietypowo urządzono bal karnawałowy dla rodziców – tym razem odbył się on w Krapkowickim Domu Kultury. W KDK uczniowie jak co roku obejrzeli też wiele spektakli: „Kot w butach”, „Przygody Sindbada żeglarza” – klasy młodsze, „Legendy orła białego” i „Szatan z siódmej klasy” – klasy starsze. Uczniowie klas IV zobaczyli sztukę „Pinokio” w opolskim teatrze. Ważnym elementem pracy szkoły stała się wymiana doświadczeń w ramach programu Socrates-Comenius-Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”. Uczniowie klasy II uczestniczyli w wymianie partnerskiej. W opisywanym roku szkolnym nie brakło także wycieczek: Klasy I-III i V odwiedziły Istebną, IV a i b oraz V a – Srebrną Górę, II i III - Pszczynę, kl. III Częstochowę, kl. V i VI – Brzeg i Opole. Odbyły się szkolenia dla nauczycieli dotyczące wprowadzenia nowej podstawy programowej a także ciekawy wykład księdza J. Zury pt. „Wpływ atrakcyjności zewnętrznej na traktowanie ucznia przez nauczyciela”.

 

Rok szkolny 2009/2010 przyniósł nowości: OK, nacobezu…Tajemnicze skróty stały się bliskie nauczycielom i uczniom dzięki całorocznemu szkoleniu Centrum Edukacji Obywatelskiej- Szkoła Ucząca Się- Ocenianie Kształtujące. Kontynuowaliśmy zaczętą przed ośmioma laty wymianę partnerską, grupa nauczycieli wyjechała do Neugersdorf i Drezna, nasze dzieci gościły w czeskim Jirikowie, my zaś przyjmowaliśmy uczniów czeskiej i niemieckiej szkoły. Tematem spotkań była woda, zabraliśmy więc gości na śluzę i do nadodrzańskiego Wrocławia. Jak co roku zbieraliśmy baterie, pieniądze w ramach akcji „Góra grosza”, sprzątaliśmy także okolice szkoły, za co otrzymaliśmy w nagrodę fundusze na zakup pomocy do pracowni przyrody. Zorganizowano Dzień Chłopca, pasowanie na ucznia, andrzejki, mikołajki, kiermasz świąteczny, szkolną Wigilię, bal karnawałowy z wodzirejem, wiosenne topienie marzanny, szkolny konkurs karaoke, Dzień Dziecka. Odbył się konkurs znajomości twórczości Juliana Tuwima dla młodszych klas, matematyczny „Kangur” oraz Konkurs Gier Matematycznych. W KDK uczniowie obejrzeli spektakle: „Królowa śniegu”, „Marzenia do spełnienia”, „Sposób na Alcybiadesa”, w opolskim teatrze natomiast: „Mister Scrooge” i „Pinokio”. Uczniowie wyjechali jak zwykle na wiele wycieczek i zielonych szkół: klasy I b i II a do Jarnołtówka, II b na agroturystykę do Bogdańczowic, klasy szóste w Góry Świętokrzyskie, do wrocławskiego grodu botanicznego i parku wodnego oraz do Krasiejowa, klasy V do Bierkowic i opolskiego zoo; uczniowie III klasy tradycyjnie wyruszyli pieszo na Górę św. Anny, klasa IV oraz obie V udały się do Krakowa i Zakopanego.

 

W kolejnym roku szkolnym 2010/2011 szkoła wzbogaciła się o nowe krzesełka dla 6 latków, meble do klasy 29 i świetlicy, którą przeniesiono do sali nr 15 i urządzono obok kącik cichej nauki, biblioteka znalazła swą siedzibę w sali nr 16. Zakupiono wiele pomocy dydaktycznych z programu „Radosna szkoła”. Pojawiły się nowe tablice interaktywne, a nauczycieli przeszkolono, aby mogli się sprawnie nimi posługiwać. Uczniowie po raz kolejny wyjechali na wymianę partnerską, tym razem do Niemiec. Zgodnie z tradycją sprzątano świat, pasowano pierwszoklasistów na uczniów, świętowano Dzień Chłopca, Dzień Nauczyciela, 11 listopada, andrzejki, mikołajki, walentynki; urządzono Jasełka, Wigilię szkolną i klasowe, kiermasz świąteczny, Dzień Kubusia Puchatka, Dzień Patrona, Dzień Kobiet, 1. Dzień wiosny, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka – dzień sportu. Uczniowie klas szóstych napisali wspólnie z rodzicami próbny sprawdzian po 6 klasie. Nie zapomnieliśmy o „Górze grosza” i o paczkach dla dzieci z głogóweckiego domu dziecka. Młodsze klasy odwiedziły opolski Teatr Lalki i Aktora (spektakle „Piotruś Pan”, „Cudowna lampa Alladyna”), w filharmonii opolskiej wysłuchały koncertu muzyki Chopina. W KDK obejrzeliśmy spektakl „Bracia Lwie Serce” i „Smutna rzeka”. W sali gimnastycznej obejrzeliśmy teatrzyk „Agresja w szkole” i występy iluzjonisty. Klasa II b pokazała przedstawienie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Tym razem na wycieczki udaliśmy się do: Żyrowej na rowerach – klasa VIa, Byczyny – klasa V, do Bierkowic kl. IIb i IIIb, Krasiejowa – klasy III, do Wrocławia – klasy VI, do Bogdańczowic –VIa, do Trójmiasta – IVb i V, na zieloną szkołę do Jarnołtówka – klasy I, II.

 

Rok 2011/2012 – w placówce na dobre zagościła akcja „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka dla ucznia”, pamiętano również o „Górze grosza”. Zorganizowano sprzątanie świata, pasowanie na ucznia, dyskotekę w Dniu Chłopca, rewię mody patriotycznej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, andrzejki, mikołajki, kiermasz świąteczny, Wigilię ze wspólnym kolędowaniem, bal karnawałowy, dzień patrona szkoły, walentynki, 1. Dzień Wiosny, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i festyn rodzinny. Szkoła uczestniczyła w całorocznym projekcie Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej – uczniowie obejrzeli wiele wartościowych filmów, wzięli udział w warsztatach i lekcjach wychowawczych na bliskie im tematy. W KDK dzieci zobaczyły filmy: „Karlson na dachu”, „Historia zaginionego papierka”, „Mysi agenci”, „Krokodyle z przedmieścia”, „Indianin”. Podziwiano także wiele spektakli: „Porwanie Baltazara Gąbki” i „Mikołajek” (KDK), „Psiakość”, „O wampirze”, „Bullerbyn” ( w opolskich teatrach). Klasa IIIb z panią Joanną Marczewską w nagrodę za zbiórkę nakrętek została zaproszona do Teatru im. Jana Kochanowskiego na spektakl i spotkanie z aktorami. Starsze klasy uczestniczyły w szkoleniach o Unii Europejskiej i o udzielaniu pierwszej pomocy. Tym razem zorganizowano wycieczki do opolskiego Teatru im. Jana Kochanowskiego i Muzeum Śląska Opolskiego ( kl. IIIb, IVa i IVb ), do Wrocławia ( kl. IVb, V ), do opolskiego zoo i parku linowego ( kl. IIIb ), do Srebrnej Góry i Złotego Stoku ( kl. IVa i IVb ), w Góry Stołowe ( kl. V, VI ), do Istebnej na zieloną szkołę ( kl. II, IIIb ). Zbierano karmę i koce dla psów ze schroniska, brano udział w akcji „Pomóż przetrwać zimę”. Uczniowie mogli wziąć udział w wielu konkursach przedmiotowych, recytatorskim, mitologicznym, matematycznym „Kangurze” czy w konkursie plastycznym „Moja ulubiona postać z wiersza Brzechwy”.

 

Rok szkolny 2012/2013 przyniósł zmianę na stanowisku dyrektora – pana Bogusława Tylka zastąpiła pani Krystyna Chudala. Nasza placówka przekształciła się w Zespół Szkolno-Przedszkolny. Wkroczyliśmy w „Fascynujący świat nauki i technologii” – dwuletni projekt obejmujący diagnozowanie trudności w czytaniu, pisaniu i uczeniu się, cykle zajęć pozalekcyjnych i wyjazdy edukacyjne. Przystąpiono do programu prozdrowotnego „Trzymaj formę”, zaczęto organizować comiesięczne „owocowe przerwy” oraz „śniadania w szkole”. Zebraliśmy ponad tonę makulatury, pieniądze w „Górze grosza”, paczki dla dzieci z domu dziecka. Wznowiło działalność szkolne koło Caritas, które poprowadziła pani Sonia Bekiesz, kolędowano podczas Wigilii dla samotnych. Nadal uczestniczyliśmy w projekcjach ciekawych filmów w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Uczniowie brali też udział w konkursie na rzeźbę z elektroodpadów, zaś w konkursie ekologicznej fundacji Arka „Listy dla Ziemi” nasza uczennica Emilia Kulikowska uplasowała się w ogólnopolskiej czołówce. W roku 2012/2013 spotykaliśmy się z wieloma interesującymi ludźmi – gościło u nas wielu pisarzy: Grzegorz Kasdepke, opolska poetka Ludmiła Małgorzata Sobolewska, rozmawialiśmy także z autorem książki o Krapkowicach, panem Henrykiem Steinhoffem. Mieliśmy okazję zobaczyć prelekcję podróżników: „Azja znana i nieznana”. Klasy piąte odwiedził inspektor do spraw nieletnich. Uczniowie klas czwartych wybrali się na Górę św. Anny na terenowy turniej przyrodniczy. Jak zwykle obejrzano wiele spektakli w opolskich teatrach, KDK, a nawet w opolskim amfiteatrze ( „Opowieści z Narnii”, „Królowa śniegu”, „Kopciuszek”, „Sposób na Alcybiadesa”, „Historia żółtej ciżemki”, „W 80 dni dookoła świata” ). Kultywowano wszystkie szkolne tradycje – nowością był występ grupy Słoneczek z panią Joanną Unsner – Jasełka dla szkoły i przedszkola, które od wielu lat gości w murach naszej placówki. Na festynie szkolnym pojawił się popcorn i wata cukrowa. W tym roku wyjeżdżaliśmy do Byczyny, Jarnołtówka, Bogdańczowic, Krakowa, Opola, na Górę św. Anny i w Góry Stołowe.

 

Kolejny rok szkolny 2013/2014 obfitował w cykl szkoleń dla nauczycieli na temat ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej prowadzony przez edukatorów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Opolu. Ponadto dalsze działania w ramach FŚNiT-u: mobilne planetarium w szkole, wizyty w opolskim zoo, filharmonii, Muzeum Śląska Opolskiego, olbrzymi wyczyn logistyczny – wyjazd wszystkich uczniów do Zaczarowanego Świata Nauki i Technologii w Opolu z mnóstwem atrakcji, eksperymentów a także przeprowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych „Las”, „Ptaki”, „W świecie ziół i przypraw”. Podejmowaliśmy wiele działań proekologicznych i prozdrowotnych- uczestniczyliśmy w akcji „Odpady segreguję – środowiska nie truję”. W tym roku nazbieraliśmy rekordową ilość makulatury – 1600kg, 250 kg baterii i mnóstwo plastikowych nakrętek. Klasy młodsze wybrały się na żwirownię, realizowały projekt „Woda – nie marnuję”, starsze dzieci brały udział w warsztatach „Woda – środowisko życia”. Nadal realizowaliśmy projekt „Śniadanie daje moc”, owocowe przerwy. Wzięliśmy udział w projekcie „Mam haka na raka”. Dzieci z II klasy skorzystały z przeglądu dentystycznego Dentistico. Samorząd Uczniowski ustalił nowe święto: Dzień Misia Pluszowego – pluszaki chroniły przed wzięciem do odpowiedzi, podobnie działał wylosowany codziennie szczęśliwy numerek. Przed świętami uczniowie przygotowani przez panią Burkat i panią Kowol występowali z koncertem kolęd na krapkowickim jarmarku świątecznym i w Domu Mniejszości Niemieckiej podczas Wigilii dla seniorów. Uczennice klasy V b występowały również na szkolnym kiermaszu. Pieniądze z „Góry grosza” przeznaczono jak zwykle na towarzystwo „Nasz dom”. Dochód z zabawy karnawałowej dla rodziców przeznaczyliśmy na zakup komputerów do pracowni informatycznej. Jak zwykle obchodziliśmy Dzień Chłopca, 11 listopada, andrzejki, mikołajki, Wigilię szkolną i w klasach, bal karnawałowy, walentynki, Dzień Kobiet, 1. Dzień Wiosny z konkursem na najpiękniejszy wiosenny stół, Dzień Dziecka,; zorganizowano festyn rodzinny. Podczas czwartków kontaktowych rodzice spotykają się z nauczycielami, cennych rad udziela pani pedagog Bożena Ślęzak. Rok ten obfitował w wiele wyjazdów: klasa I a i II wybrały się na wystawę klocków lego we Wrocławiu i do teatru Capitol; klasa III wyjechała na zieloną szkołę do Głuchołaz, starsze klasy odwiedziły Opole, Wrocław, Górę św. Anny, Kamień Śląski, Dobrą, Jurę Krakowsko-Częstochowską, Ojców, Pustynię Błędowską, Masyw Śnieżnika z Jaskinią Niedźwiedzią, Zakopane- Kraków-Tatry-Pieniny, Warszawę. Uczniowie klasy VI uczestniczyli w programie „Warsztaty dialogu” w Dzielnicy 4 Wyznań we Wrocławiu – poznali świątynie, kapłanów i zwyczaje protestantów, wyznawców prawosławia, judaizmu i zwiedzili klasztor paulinów. Grupka dziewcząt z tej klasy została jurorkami w festiwalu Dziecięca Europejska Nagroda Filmowa we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty. Po raz pierwszy oglądaliśmy spektakl internetowego teatru dla szkół „Oskar i pani Róża”, nowością był też udział w konkursie „Ojczyzna polszczyzna” firmowanym przez profesora Jana Miodka – nasze uczennice znalazły się w pierwszej dziesiątce województwa. Uczniowie klasy V i VI spotkały się w bibliotece miejskiej z pisarzem- Marcinem Pałaszem. Obejrzano wiele spektakli w KDK i opolskich teatrach: „ Ania z Zielonego Wzgórza”, „Światełko”, „Królowa Śniegu”, „Szanowny pan Chrobolini”.


Rok 2014/2015 to kolejne spotkania autorskie – pani Joanna Marczewska utrzymuje kontakt w wydawnictwem „Literatura” i zaprasza kolejnych pisarzy: Annę Onichimowską i Joannę Olech. Panie oczarowały młodych czytelników ciekawymi opowieściami. Stan czytelnictwa poprawił się także dzięki promocji wielu książek zakupionych w ramach akcji „Książki naszych marzeń”. Wzbogaciliśmy się także o nowy sprzęt w pracowni komputerowej. Uczniowie wykonali wiele interesujących zdjęć do konkursów „Zatrzymaj rzekę w kadrze” i „Wiosna w moim obiektywie”. Zwycięzcy organizowanego przez KSO konkursu „Z przyrodą na ty” wyjechali na wycieczkę do Gliwic i Wrocławia. Po raz kolejny uczniowie klasy VI mieli okazję uczestniczyć w ważnym wydarzeniu na skalę europejską – przyznawali Nagrodę Młodej Widowni w festiwalu Europejskiej Akademii Filmowej Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W ramach Fascynującego Świata Nauki i Technologii klasy pierwsze i szóste odwiedziły centrum edukacyjne w Niwkach, Krasiejów, starsi uczniowie brali udział w ciekawych wykładach na Uniwersytecie Opolskim. Wzbogaciliśmy się dzięki udziałowi w projekcie w nową stację meteorologiczną. Klasa III natomiast dotarła na Festiwal Nauki na Politechnice Opolskiej. Razem z uczniami klasy I a wybrali się także do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu i na warsztaty wielkanocne do Bierkowic. Sama I a mile spędziła czas w stadninie koni w Rozwadzy. Klasa III wysłuchała koncertu mikołajkowego w filharmonii opolskiej. W tym roku zorganizowaliśmy błękitne szkoły nad morzem w Jarosławcu, kolejno wyjeżdżały do pięknego ośrodka z drewnianym domkami klasy: III, IV a i IV b, V i obie szóste. W drodze zwiedzaliśmy Gniezno i Biskupin, nad morzem zobaczyliśmy wydmy w Słowińskim Parku Narodowym, skansen w Klukach, Darłówek, płynęliśmy też statkiem. W szkole zawitał misjonarz z Afryki, gościliśmy także miłośników gadów. Klasy V i VI zwiedziły nowe Muzeum Historii Żydów „Polin” jeszcze przed jego oficjalnym otwarciem (wirtualnie na lekcji ). Odbyły się wyjazdowe lekcje historii: w opolskiej Wieży Piastowskiej, we wrocławskiej Rotundzie Panoramy Racławickiej, w Głogówku (dzięki KSO). Wiele o naszej historii dowiedzieliśmy się oglądając haftowaną replikę obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Wiedniem” w KDK. Caritas sponsorował wyjazd klas IV do Krasiejowa. W roku 2014/2015 nadal „trzymaliśmy formę”: walczyliśmy z otyłością, przygotowywaliśmy przerwy owocowe i śniadanie, które „daje moc”. Nadal byliśmy proekologiczni i gotowi nieść pomoc poprzez zbiórki makulatury, baterii ( Justyna Ptak i Patrycja Juraszek zostały wyróżnione w województwie), akcję „Góra grosza”, „Szlachetna paczka”. Uczniowie mogli spróbować swoich sił w wielu konkursach: przedmiotowych i poza przedmiotowych: recytatorskim, mitologicznym, w Mini Olimpiadzie Wiedzy Przyrodniczej i terenowym Turnieju na Górze św. Anny, w matematycznym Kangurku i Pangei. Rozśpiewana klasa II a zajęła 1. miejsce w Festiwalu Piosenki Ludowej „Eko kolęda”. Nie zapomnieliśmy o edukacji medialnej – odbyło się wiele lekcji bibliotecznych w nowej bibliotece miejskiej w Krapkowicach i w Opolu; do opolskich teatrów wybraliśmy się na spektakle: „Opowieści z Narni”, „Szpak Fryderyk”, do KDK na sztukę „Ten obcy”. Nauczyciele jak zwykle intensywnie się szkolili, dowiedzieli się, jak poradzić sobie z agresją u dzieci i młodzieży, jak pomóc uczniowi odnieść sukces, jak pracować metodą projektu edukacyjnego, co to inteligencje wielorakie i jak wykorzystać neurodydaktykę w praktyce. W tym roku dzięki pani Marcie Czułkowskiej dołączyliśmy do Szkolnych Kas Oszczędności przy Banku Spółdzielczym w Krapkowicach.


W kolejnym roku szkolnym 2015/2016 do naszej szkoły po raz kolejny zawitał ulubiony pisarz dzieci – Grzegorz Kasdepke. Gościliśmy także Ewę Chotomską – telewizyjną „Ciotkę Klotkę”, którą uczniowie młodszych klas przywitali piosenkami „Fasolek” z tekstami pisarki, m.in. „Fantazja”, „Mydło wszystko umyje”. Jak zwykle „trzymaliśmy formę”, organizując owoce przerwy i zjadając śniadanie, które „daje moc”. Dbaliśmy też o zdrowie i środowisko: klasy I i II odbyły przeglądy dentystyczne; zbieraliśmy baterie i makulaturę, dbaliśmy o szkolny ogródek i zbieraliśmy karmę dla zwierząt. Na ciekawą ekolekcję klasy V wybrały się do centrum odpadów w Groszowicach. Dzień Ziemi obchodziliśmy, sprzątając teren szkoły. Bardzo ciekawie obchodziliśmy Dzień Marchewki, Dzień Pluszowego Misia. Dzieci mogą czuć się w naszej placówce coraz bezpieczniejsze dzięki programom, które realizujemy: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Chronimy dzieci – polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem” dawnej fundacji „Dzieci Niczyje” (obecnie „Dajemy dzieciom siłę"). Rzecznikiem Praw Ucznia została pani Marzena Szpitalak. Rozśpiewana klasa pani Lidii Kowol (III a) tradycyjnie już kolędowała na Krapkowickim Jarmarku Bożonarodzeniowym, w bibliotece miejskiej podczas narady dyrektorów szkół, w siedzibie mniejszości niemieckiej w trakcie Wigilii dla seniorów. Dzieci wystąpiły także na Festiwalu Tańca i Piosenki Dziecięcej i na udanym szkolnym festynie rodzinnym. Jak zwykle wiele podróżowaliśmy: do Głogówka (kl. V i VI), do leśniczówki w Kupiu (kl. V), do Bierkowic na lekcje o dawnej szkole i na zajęcia o bioróżnorodności (klasy V wykonały budki dla trzmieli), do Krasiejowa (klasy III i IV), na agroturystykę do Bogdańczowic (kl. II i VI), do Wrocławia na wystawę klocków lego i zwiedzanie stadionu (klasy III), do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Krakowa i Wieliczki (klasy V), na zieloną szkołę do Jarnołtówka (klasy II a i I c). Uczestnicy fotograficznego konkursu KSO w nagrodę pojechali do Pałacu Królewskiego i Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Fundacja „Da radę” pokazała spektakl „Dziewczynka z księżyca” o dziewczynce z ogarniętej wojną Syrii, zorganizowała też warsztaty o tolerancji dla uczniów starszych klas. Uczestniczyli też oni w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy a także w warsztatach na temat konfliktu. Wszyscy uczniowie dowiedzieli się, jak zachować się w kontakcie z psem dzięki ciekawemu szkoleniu trenerki psów z instytucji „Mardog”. Zobaczyliśmy także żywą lekcję przyrody o płazach. Tego roku w „Górze grosza” uzbieraliśmy 1000 złotych. Obchodziliśmy Światowy Dzień Oszczędzania, biorąc udział w konkursie plastycznym „Moje marzenia – na co oszczędzam”. Prężnie działało koło Caritas, m.in. zbierano pieniądze do skarbonek na jałmużnę wielkopostną. Bardzo ciekawą imprezą okazał się tydzień matematyki – uczniowie poznawali gry matematyczne, rozwiązywali zadania, brali udział w grach terenowych. Odbyły się też matematyczne konkursy Kangur i Pangea, konkurs recytatorski, mitologiczny, terenowy turniej na Górze św. Anny, prowadzono ligę matematyczną i polonistyczną. Tego roku w opolskich teatrach i w KDK obejrzeliśmy spektakle: „Na arce o 8”, „Mr Scrooge”, „Z miłości do serduszka”, „Brzechwolandia”, „ABC teatru”. W KDK ponadto klasy II i starsze wzięły udział w interaktywnych warsztatach o telewizji, obie V wybrały się do krapkowickiej baszty i odbyły ciekawą lekcję historii przy haftowanej replice obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Wielu uczniów zobaczyło ruchome muzeum Odry zacumowane przy krapkowickiej marinie. Klasa szósta jak w ubiegłym roku skorzystała z wirtualnej propozycji muzeum Polin, tym razem obejrzeliśmy film o powstaniu w getcie warszawskim. Coraz częściej odwiedzamy bibliotekę miejską, uczestniczyliśmy we wróżbach andrzejkowych, w spotkaniu z Kubusiem Puchatkiem, poznaliśmy twórczość Juliana Tuwima. Po książki sięgano częściej dzięki nowym zakupom, remontowi biblioteki, założono także półkę bookcrossingową i rozpoczęto akcję „Uwolnij książkę”. Nauczyciele intensywnie się szkolili (np. poznając techniki Freineta, metody polisensoryczne, eksperymenty w edukacji wczesnoszkolnej). Zaczęliśmy też przygotowania do obchodów 50-lecia szkoły.

 

informacje biograficzne przygotowały Anna Adamaszej, Anna Kruk, Sylwia Janocha

Poprawiono: poniedziałek, 26, wrzesień 2016 19:50
 

Informator szkolny

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 4 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice,
ul. Żeromskiego 34
tel./faks: 77 466 14 33

tel.kom. 661 917 393


e-mail: zsp4@krapkowice.pl

Sekretariat placówki:

Poniedziałek: 7.00 - 16.00

Wtorek - czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek:. 7:00 - 14:00

Praca biblioteki szkolnej:
poniedziałek - piątek
godz. 10:00 – 13:00

Świetlica szkolna:
poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 9:40 oraz
godz. 12:30 - 15:30

Pedagog szkolny:

Środa 9:50 - 12:30
Czwartek 8:55 – 10:35

Piątek 8:55 – 11:30

Dyżur pielęgniarki szkolnej:
Wtorek 8:00 – 12:00

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Realizujemy programy

 

 

 

wospur

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Polecamy

 Uczymy Ratować pobierz aplikację:

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

stat4u

Multimedia - Youtube

Przejdź na nasz kanał YouTube