Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach

 • Poznajemy świat

  Na lekcjach geografii i przyrody poznajemy ciekawe miejsca na świecie

 • Praktyczna nauka z mikroskopem

  Poznawanie tkanek, odczynników, daje nam mikroświat w zasięgu ręki

 • Skały, prehistoria, jesteśmy ciekawi świata

  Nauka poprzez dotyk, badania, daje nam odczucia które mobilizują do zdobywania wiedzy

 • Skąd się bierze wiatr?

  Przyrządy pomocnicze zawsze są dostępne dla uczniów w czasie lekcji

 • Tablice elektroniczne - to nasza codzienność

  Wychodząc na przeciw postępowi techniki na lekcjach nie brakuje multimediów

 • Laptop, tablet, wifi?

  Nauka w praktyce, nowe technologie, na to stawiamy w codziennym rozwoju uczniów

 • Języki to okno na świat

  Nauka języków angielskiego i niemieckiego to nasze priorytety

 • Sport to zdrowie

  Na przerwach uczniowie mają do dyspozycji stoły do ping-ponga na korytarzach szkoły

 • Czytać każdy może

  Szkolna biblioteka to kilkaset pozycji książkowych do dyspozycji uczniów

 • Szkoła "Czwórka" - ponoć najlepsza jest :)

  Takie są opinie uczniów i rodziców - absolwentów naszej szkoły

Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach na rok szkolny 2015/2016

zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 28 sierpnia 2015 roku

 

 

Regulamin Świetlicy Szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

nr 4 w Krapkowicach

§ 1
Postanowienia ogólne
Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

 

§ 2
Cele i zadania świetlicy
Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań,
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności,
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej,
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek,
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym,
8. Sprawują opiekę nad dożywieniem.
Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
 • organizowanie dożywiania poprzez nadzorowanie wydawania obiadów i śniadań;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

 

§ 3
Rekrutacja
1. Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się do 15 kwietnia każdego roku szkolnego.
2. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy , w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).
3. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia, należy złożyć w świetlicy lub
w sekretariacie szkoły.
4. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wyniki rekrutacji.
5. W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych dokumentów, uczeń zostanie przyjęty w miarę wolnych miejsc.
6. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – III. Uczniowie z klas IV-VI mogą być przyjęci w uzasadnionych przypadkach.
W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
a) obojga rodziców pracujących,
b) rodziców samotnie wychowujących dzieci.
7. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczane są na liście rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania na świetlicę.
8. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje dyrektor szkoły
w porozumieniu z wychowawcą świetlicy.
9.Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 02 września, a kończy w dniu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego (czwartek).
10.Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły.
Skład Komisji Rekrutacyjnej stanowią:
a). Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba (zastępca Dyrektora Szkoły)
b). dwóch nauczycieli – wychowawcy świetlicy.
11. Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy.
12. Nieusprawiedliwiona, ciągła nieobecność dziecka na zajęciach w świetlicy może stanowić podstawę do wypisania ucznia ze świetlicy, a nagminne naruszanie Regulaminu Świetlicy przez ucznia – do obniżenia oceny z zachowania.
13. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor.
14. Lista dzieci przyjętych i nie przyjętych do świetlicy będzie ogłoszona do dnia 15 czerwca b.r. szkolnego.


§ 4
Założenia organizacyjne
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. od 7.30 przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych tj. do 15.30.
2. Uczniowie sześcioletni i siedmioletni są odbierani przez rodziców /opiekunów lub przez
osoby upoważnione i wskazane w karcie głoszenia do świetlicy. Dzieci starsze mogą same
wracać do domu o godzinie wskazanej w karcie zgłoszenia.
3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
4. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nie uczestniczącym w zajęciach na basenie, w zajęciach nieobowiązkowych (tj. religia, mniejszości niemieckiej ) lub w wycieczkach klasowych.
5. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.


§ 5
Prawa uczestnika świetlicy
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
1. Uczniowie korzystający z opieki świetlicy mają prawo do udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
2. Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
3. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań.
4. Korzystania z organizowanych form dożywiania.


§ 6
Obowiązki uczestnika świetlicy
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • Systematycznego udziału w zajęciach,
 • Zgłaszania swojej obecności oraz każdorazowo meldowania swojego odejścia u wychowawcy świetlicy,
 • Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach,
 • Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
 • Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników,
 • Natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków,
 • Odrabiania zadanych lekcji pod opieką wychowawcy świetlicy,
 • Dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz korytarza,
 • Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • Poszanowania ciszy , spokoju oraz pracy innych,
 • Szanowania własności szkoły i innych osób.
 • Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
 • Przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

§ 7
Nagrody i wyróżnienia:

 • wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
 • pochwała przekazana opiekunom,
 • drobny upominek rzeczowy, itp.

Kary:

 • upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
 • nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy,
 • nagana udzielona przez Dyrektora szkoły,
 • skreślenie z listy uczestników świetlicy.

 

§ 8
Współpraca z rodzicami:

 • bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście),
 • korespondencja z rodzicami,
 • rozmowy telefoniczne,
 • rozmowy podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami.

Postępowanie w przypadku nie odebrania dziecka z placówki
1.Rodzice lub upoważnione osoby maja obowiązek odebrania dziecka ze świetlicy najpóźniej do określonego czasu funkcjonowania placówki tj. do godziny 16.30
2. W przypadku nie odebrania dziecka ze świetlicy w godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest do zorganizowania odbioru w następującej kolejności:

 • Kontakt telefoniczny z rodzicami
 • Kontakt telefoniczny z inna upoważniona osób
 • Poinformowanie komisariatu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami i innymi upoważnionymi osobami.

Do czasu odebrania dziecka przez rodziców lub upoważnioną osobę nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren placówki ani zostawić dziecka pod opieką innej nieupoważnionej osoby.
3. Rodzice lub opiekunowie którzy odbiorą dziecko po upływie czasu funkcjonowania placówki, są zobowiązani do podpisywania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia po dziecko.


§ 9

Dokumentacja świetlicy:
1. Plan pracy świetlicy szkolnej;
2. Tygodniowy rozkład zajęć;
3. Dziennik zajęć;
4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.


Załączniki :
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

 

Regulamin pobierz dokument w pliku .pdf do wydruku: Kliknij tutaj, aby pobrać plik do wydruku

Karta zgłoszenia pobierz dokument w pliku .pdf do wydruku: Kliknij tutaj, aby pobrać plik do wydruku

Poprawiono: niedziela, 27, wrzesień 2015 18:44
 

Informator szkolny

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 4 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice,
ul. Żeromskiego 34
tel./faks: 77 466 14 33

tel.kom. 661 917 393


e-mail: zsp4@krapkowice.pl

Sekretariat placówki:

Poniedziałek: 7.00 - 16.00

Wtorek - czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek:. 7:00 - 14:00

Praca biblioteki szkolnej:
poniedziałek - piątek
godz. 10:00 – 13:00

Świetlica szkolna:
poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 9:40 oraz
godz. 12:30 - 15:30

Pedagog szkolny:

Środa 9:50 - 12:30
Czwartek 8:55 – 10:35

Piątek 8:55 – 11:30

Dyżur pielęgniarki szkolnej:
Wtorek 8:00 – 12:00

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Realizujemy programy

 

 

 

wospur

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Polecamy

 Uczymy Ratować pobierz aplikację:

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

stat4u

Multimedia - Youtube

Przejdź na nasz kanał YouTube